Słowniczek geometryczny

Ten dokument zawiera zbiór tłumaczeń słówek angielskich, które pojawiają się w artykułach i książkach w języku angielskim poświęconych programowaniu gier, grafice komputerowej, geometrii obliczoniowej itp. i dotyczą matematyki. Wypisałem je sobie podczas lektury jednej z takich książek. Może komuś się przydadzą... Niektórych z nich nie znajdziesz nawet w słowniku! Lista wyrazów nie jest posortowana alfabetycznie, użyj wyszukiwania. Ostrzegam, że z moim angielskim jest średnio więc nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne błędy, które mogły się tu pojawić.

natural numbers - liczby naturalne
rational numbers - liczby wymierne (?)
real numbers - liczby rzeczywiste
number line - oś liczbowa
decimal - dziesiętny (system liczbowy, liczba)
binary - dwójkowy (system liczbowy, liczba)
hexadecimal - szesnastkowy (system liczbowy, liczba)
octal - ósemkowy (system liczbowy, liczba)
discrete - dyskretny
continuous - ciągły
carthesian coordinate space - układ współrzędnych kartezjański
origin - środek układu współrzędnych (punkt 0,0)
axis - oś
perpedicular - prostopadły
positive - dodatni
negative - ujemny
coordinates - współrzędne
signed - ze znakiem (+ lub -)
plane - płaszczyzna
signed distance - odległość, która może być dodatnia albo ujemna
left-handed - lewoskrętny
right-handed - prawoskrętny
handeness - rodzaj układu współrzędnych (lewo- lub prawoskrętny)
clockwise - zgodnie z ruchem wskazówek zegara
counderclockwise - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
absolute - bezwzględny
world - świat
object - obiekt
local - lokalny
skew = shearing - ścinanie, przekrzywienie
scalar - skalar, skalarny
quantity - ilość, wielkość
direction - kierunek
magnitude = length = norm - rozmiar, długość
orientation - zwrot
displacement - przemieszczenie
dot product = inner product - iloczyn skalarny
angle - kąt
acute - ostry (kąt)
right - prosty (kąt)
obtuse - rozwarty (kąt)
parallel - równoległy
cross product = outer product - iloczyn wektorowy
parallelogram - prostopadłościan
commutative - przemienny
associative - łączny
by - na (jak macierz o rozmiarze M na N)
diagonal - przekątna (macierzy)
preserve - zachować
line - prosta, linia
angle - kąt
cardinal - główny
area - powierzchnia
volume - objętość
singular - osobliwy
if and only if - wtedy i tylko wtedy
reflection - odbicie
rotation - obrót
inverse - odwrotność, odwrotny
transpose - transpozycja
orthogonal - ortogonalny
revolution - przewrót (obrót o 360 stopni)
canonical - postać kanoniczna
manifold - rozmaitość topologiczna
real - rzeczywisty
integer - całkowity
imaginary - urojony
conjugate - sprzężony (kwaternion)
identity - identycznościowy
minus - ujemny
fraction - ułamek
extent - rozmiar, zasięg, zakres
half - połowa
equality - równanie
inequality - nierówność
system - układ (równań)
infinity - nieskończoność
absolute - bezwzględny
imprecision - niedokładność
univariate function - ?
bivariate function - ?
line - linia, prosta
ray - promień, półprosta
line segment - odcinek
directed - skierowany
slope - ?
intercept - ?
point - wskazywać (kierunek, na coś)
equidistant - równoodległy
sphere - sfera
radius - promień
diameter - średnica (sfery)
circumference - obwód
area - powierzchnia
volume - objętość
length, width, height - trzy wymiary prostopadłościanu
concave - wklęsły
convex - wypukły
coplanar - ?
triangle - trójkąt
mesh - siatka
perimeter - obwód
altitude - wysokość (trójkąta)
formula - wzór
theorem - twierdzenie
numerator - licznik
denominator - mianownik
center of gravity = centroid - środek ciężkości
median - ? (w trójkącie)
inscribed - wpisany (np. okrąd do trójkąta)
consecutive - kolejny (jeden za drugim)
coincident - ?
interior - wewnętrzny
exterior - zewnętrzny
planar - płaski (?)
equation - równanie
unknown - niewiadoma
frustum (frustrum) - ?
mesh - siatka (trójkątów)
degenerate - zdegenerowany (np. trójkąt)
discontinuity - nieciągłość
manifold = closed mesh
clamp - ograniczyć (np. liczbę do przedziału 0..1)
point light = omni light = spherical light - światło punktowe
attenuation - słabnięcie, zanikanie, blaknięcie
directional light - światło kierunkowe
spot light - ?
ambirent light - ?
polyhedron - wielościan
half-space - półprzestrzeń
enclosing - otaczający
approximate - przybliżać
factorial - wykładniczy
linear - liniowy
sine - sinus
cosine - cosinus
tangent - tangens
opposite - przeciwny, przeciwległy
root - pierwiastek
square - kwadratowy
add - dodawać
substract (subtract) - odejmować
multiply - mnożyć
divide - dzielić
equal - równy
less - mniejszy
greater - większy
around - około
power - potęga
normalize - normalizować
radians - radiany
degrees - stopnie
point - punkt
vec - wektor
swap - zamienić
interpolation - interpolacja
field - pole powierzchni
center - środek
left - lewo
right - prawo
top - góra
bottom - dół
near - blisko
far - daleko (wgłąb)
empty - pusty
point - punkt
overlap - pokrywać się, nachodzić na siebie
intersect - przecięcie (część wspólna)
union - suma (np. zbiorów)
box - prostopadłościan
plane - płaszczyzna
normal - wektor normalny (prostopadły do czegoś)
transform - przekształcać
coordinates - współrzędne
scaling - skalownie
rotation - obracanie
orthogonal - ortogonalny
perspective - perspektywiczny
quaternion - kwaternion
closest - najbliższy

Kąty Eulera (jeśli X wskazuje w prawo, Y do góry a Z w głąb lub przeciwnie):

yaw = heading - wokół osi Y
pitch = attitude - wokół osi X
roll = bank - wokół osi Z

Liczba mnoga:

vertex -> vertices
index -> indices
matrix -> matrices
axis -> axes
torus -> tori
radius -> radii
polyhedron -> polyhedra

Skróty:

max = maximum
min = minimum
AABB = axis aligned bounding box
OBB = oriented bounding box
orig = origin
dir = direction
sqrt = square root
sub = substract
mul = multiply
div = divide
inv = inverse
deg = degrees
rad = radians
lerp = linear interpolation
slerp = spherical linear interpolation
FOV = field of view
Adam Sawicki
http://regedit.gamedev.pl
22.01.2007