Manager zasobów #2 - Wczytywanie w tle

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Sat
23
May 2009

Sam manager zasobów napisałem wg podobnych założeń, jakie miałem w TFQ7. Jest jeden globalny manager zasobów g_ResMngr przechowujący kolekcję wszystkich zasobów. Zasób jest obiektem klasy pochodnej od Resource implementującej odpowiednie metody wirtualne. Zasób może mieć nazwę i można wyszukiwać zasoby wg nazwy, ale może też mieć nazwę pustą. Zasoby można swobodnie tworzyć i usuwać. Obiekt klasy Resource istnieje przez cały czas życia zasobu, a wewnątrz pamięta stan - niezaładowany, w tracie ładowania, załadowany itd.

class Resource
{
public:
 enum STATE {
  STATE_UNLOADED, STATE_LOADING, STATE_LOADED, STATE_LOADED_ERROR,
 };
 Resource(const string &Name);
 virtual ~Resource();
 STATE GetState() { return m_State; }
 bool IsLoaded() { return m_State == STATE_LOADED; }

 void Load(); // Żąda załadowania już teraz
 void BeginLoading(); // Rozpoczyna ładowanie w tle
 void Unload(); // Odładowuje
 //...

protected:
 virtual void OnLoad() = 0;
 virtual void GetLoadType(bool *OutUseBkg, BkgJob::TYPE *OutBkgJobType) = 0;
 virtual void OnLoadBkg() { } // Wykonywana na osobnym wątku
 virtual void OnLoadAfterBkg() { }
 virtual void OnUnload() = 0;

private:
 string m_Name;
 STATE m_State;
 //...
};

class ResourceManager
{
public:
 //...
 Resource * Find(const tstring &Name);
 Resource * MustFind(const tstring &Name);
 template <typename T> T * FindEx(const tstring &Name) { /*...*/ }
 template <typename T> T * MustFindEx(const tstring &Name) { /*...*/ }
};

extern ResourceManager * g_ResMngr;

Dodatkowe wyjaśnienia do tego kodu: Metody szablonowe FindEx i MustFindEx służą do wygodniejszego pobierania zasobu określonego typu klasy pochodnej (sprawdzając ten typ). Pisałem o tym TUTAJ. Klasa Resource sama w konstruktorze rejestruje się w g_ResMngr dodając się do jego kolekcji zasobów, a w destruktorze wyrejestrowuje się z niego. Inaczej niż w TFQ7, tym razem jakikolwiek błąd we wczytywaniu zasobów nie zamyka całego programu. Zasoby mają dodatkowy stan STATE_LOADED_ERROR, który pozwala zasygnalizować błąd wczytywania i pobrać powstały przy tym wyjątek.

Koncepcja taka jak tutaj opisana daje dużą elastyczność w zarządzaniu zasobami. Na przykład jakiś kod może mieć swój zasób na własność:

D3dEffect *effRes = new D3dEffect(
 string(), // Nazwa zasobu
 "MyPrivateShader.fx",
 "Cache/MyPrivateShader.fxo");

// Używaj effRes...

delete effRes;

Albo też można umówić się, że nazwa zasobu (podana wyżej jako łańcuch pusty) będzie równocześnie nazwą pliku i różne części kodu mogą odwoływać się do takiego zasobu sprawdzając najpierw, czy już taki istnieje:

D3dTextureFromFile *texRes =
 g_ResMngr->FindEx<D3dTextureFromFile>(texFileName);
if (texRes == NULL)
 texRes = new D3dTextureFromFile(
  texFileName, // Nazwa zasobu
  texFileName); / Nazwa pliku tekstury

Różnie można też zarządzać wczytywaniem zasobów. Zasób można wczytywać zaraz po utworzeniu, żeby był wczytany przez cały czas życia:

D3dEffect *effRes = new D3dEffect(string(), "MyPrivateShader.fx",
 "Cache/MyPrivateShader.fxo");
effRes->Load();

// Używaj effRes...

delete effRes;

Albo wczytywać go dopiero przy pierwszym użyciu:

if (!effRes->IsLoaded())
 effRes->BeginLoading(); // Rozpoczyna wczytywanie w tle
else
 // Używaj effRes...

Klasy pochodne odpowiadające typom zasobów, które dotychczas napisałem, to:

class D3dTexture : public Resource // Klasa abstrakcyjna
{
public:
 D3dTexture(const tstring &Name);
 IDirect3DBaseTexture9 * GetBaseTexture();
 IDirect3DTexture9 * GetTexture();
 IDirect3DCubeTexture9 * GetCubeTexture();
 IDirect3DVolumeTexture9 * GetVolumeTexture();
 //...
};

class D3dTextureFromFile : public D3dTexture
{
public:
 D3dTextureFromFile(const tstring &Name,
  const tstring &FileName,
  D3DRESOURCETYPE Type = (D3DRESOURCETYPE)0,
  D3DCOLOR ColorKey = 0,
  D3DPOOL Pool = D3DPOOL_MANAGED,
  DWORD Usage = 0,
  D3DFORMAT Format = D3DFMT_UNKNOWN,
  uint MipLevels = D3DX_DEFAULT,
  DWORD Filter = D3DX_DEFAULT,
  DWORD MipFilter = D3DX_DEFAULT,
  uint Width = D3DX_DEFAULT,
  uint Height = D3DX_DEFAULT,
  uint Depth = D3DX_DEFAULT);
 //...
};

class D3dTextureProcedural : public D3dTexture // Klasa abstrakcyjna
{
public:
 D3dTextureProcedural(const tstring &Name);

protected:
 virtual void _GetImageInfo(D3DXIMAGE_INFO *Out) = 0;
 virtual void _Generate(void *Out, uint DataSize) = 0;
 //...
};

class D3dTextureSingleColor : public D3dTextureProcedural
{
public:
 D3dTextureSingleColor(const tstring &Name, common::COLOR Color);
 //...
};

class D3dFont : public Resource
{
public:
 D3dFont(const tstring &Name, const D3DXFONT_DESC &Desc);
 ID3DXFont * GetFont();
 //...
};

class D3dEffect : public Resource
{
public:
 D3dEffect(const tstring &Name, const tstring &FileName,
  const tstring &CacheFileName = "");
 ID3DXEffect * GetEffect() { return m_Effect.get(); }
 //...
};

class D3dMesh : public Resource
{
public:
 D3dMesh(const tstring &Name);

 IDirect3DVertexBuffer9 * GetVertexBuffer();
 IDirect3DIndexBuffer9 * GetIndexBuffer();
 IDirect3DVertexDeclaration9 * GetVertexDeclaration();

 size_t GetObjectCount();
 const OBJECT & GetObject(size_t Index);
 DWORD GetFVF();
 size_t GetBytesPerVertex();
 size_t GetBytesPerIndex();
 size_t GetVertexCount();
 size_t GetIndexCount();
 size_t GetVertexBufferSize();
 size_t GetIndexBufferSize();

 const common::BOX & GetBoundingBox();
 float GetBoundingSphereRadius();
 //...
};

class D3dMeshFromFile : public D3dMesh
{
public:
 D3dMeshFromFile(const tstring &Name, const tstring &FileName);
 //...
};

Jak wygląda wczytywanie zasobu, pokażę na przykładzie tekstury wczytywanej z pliku. Ponieważ D3D nie jest wielowątkowy (a w każdym razie chroni swoje funkcje jednym wielkim wewnętrznym muteksem, tak że wywoływać jego funkcji z wielu wątków nie ma sensu), to wczytanie takiego zasobu polega na wczytaniu w tle pliku do pamięci i potem w OnLoadAfterBkg utworzeniu z tych danych tekstury Direct3D.

class D3dTextureFromFile : public D3dTexture
{
 //...
private:
 ////// Do przekazywania od wątku ładującego do wątku głównego
 std::vector<char> m_FileData;
 common::scoped_ptr<D3DXIMAGE_INFO> m_ImageInfo;
 void ClearLoadingInternals();
};

void D3dTextureFromFile::OnLoad()
{
}

void D3dTextureFromFile::GetLoadType(
 bool *OutUseBkg, BkgJob::TYPE *OutBkgJobType)
{
 *OutUseBkg = true;
 *OutBkgJobType = BkgJob::TYPE_IO;
}

void D3dTextureFromFile::OnLoadBkg()
{
 common::FileStream fs(m_FileName, common::FM_READ);
 m_FileData.resize(fs.GetSize());
 fs.MustRead(&m_FileData[0], m_FileData.size());

 if (m_Type == (D3DRESOURCETYPE)0)
 {
  D3DXIMAGE_INFO *Info = new D3DXIMAGE_INFO;
  D3DXGetImageInfoFromFileInMemory(&m_FileData[0], m_FileData.size(), Info);
  m_ImageInfo.reset(Info);
 }
}

void D3dTextureFromFile::OnLoadAfterBkg()
{
 if (m_ImageInfo != NULL)
  m_Type = m_ImageInfo->ResourceType;

 switch (m_Type)
 {
 case D3DRTYPE_TEXTURE:
  {
   IDirect3DTexture9 *Texture;
   D3DXCreateTextureFromFileInMemoryEx(
    frame::Dev,
    &m_FileData[0],
    m_FileData.size(),
    m_Width, m_Height, m_MipLevels, m_Usage, m_Format, m_Pool, m_Filter,
    m_MipFilter, m_ColorKey,
    NULL, NULL, &Texture);
   m_BaseTexture.reset(Texture);
   m_Texture = Texture;
  }
  break;
 case D3DRTYPE_VOLUMETEXTURE:
  // Analogicznie...
 case D3DRTYPE_CUBETEXTURE:
  // Analogicznie...
 }

 ClearLoadingInternals();
}

void D3dTextureFromFile::ClearLoadingInternals()
{
 m_FileData.swap(std::vector<char>()); // Swap trick [Meyers]
 m_ImageInfo.reset();
}

Comments | #algorithms #c++ #engine Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2021