DateTime.hpp File Reference

Data i czas. More...

#include <time.h>

Go to the source code of this file.

Classes

struct  common::DATESPAN
 Reprezentuje odcinek czasu. More...
struct  common::TIMESPAN
 Reprezentuje odcinek czasu. More...
struct  common::TMSTRUCT
 Reprezentuje moment czasu. More...
struct  common::DATETIME
 Reprezentuje moment czasu. More...
struct  common::GameTime
 Reprezentuje bądź to bezwzględny czas systemowy, bądź też odcinek (róznicę) czasu, jeśli odjęte dwa GameTime. More...
struct  SthToStr_obj< common::TMSTRUCT >
struct  StrToSth_obj< common::TMSTRUCT >
struct  SthToStr_obj< common::DATETIME >
struct  SthToStr_obj< common::TIMESPAN >

Namespaces

namespace  common
 

Główna przestrzeń nazw biblioteki CommonLib.


Enumerations

enum  common::WEEKDAY {
  common::SUN, common::MON, common::TUE, common::WED,
  common::THU, common::FRI, common::SAT, common::INV_WEEKDAY
}
 

Dzień tygodnia.

More...
enum  common::MONTH {
  common::JAN, common::FEB, common::MAR, common::APR,
  common::MAY, common::JUN, common::JUL, common::AUG,
  common::SEP, common::OCT, common::NOV, common::DEC,
  common::INV_MONTH
}
 

Miesiąc roku.

More...
enum  common::NAME_FORM {
  common::NAME_SHORT = 0x00, common::NAME_LONG = 0x01, common::NAME_LOWERCASE = 0x00, common::NAME_FIRST_UPPERCASE = 0x10,
  common::NAME_UPPERCASE = 0x20, common::NAME_SHORT_LOWERCASE = 0x00, common::NAME_SHORT_FIRST_UPPERCASE = 0x10, common::NAME_SHORT_UPPERCASE = 0x20,
  common::NAME_LONG_LOWERCASE = 0x01, common::NAME_LONG_FIRST_UPPERCASE = 0x11, common::NAME_LONG_UPPERCASE = 0x21
}
 

Flagi bitowe - należy połączyć razem flagę SHORT/LONG z flagą LOWERCASE/FIRST_UPPERCASE/UPPERCASE lub użyć jednej z już połączonych.

More...

Functions

DATESPAN common::operator+ (const DATESPAN &ds1, const DATESPAN &ds2)
DATESPAN common::operator- (const DATESPAN &ds1, const DATESPAN &ds2)
DATESPAN common::operator* (const DATESPAN &ds, int n)
DATESPAN common::operator* (int n, const DATESPAN &ds)
TIMESPAN common::operator* (const TIMESPAN &t, int n)
TIMESPAN common::operator* (int n, const TIMESPAN &t)
TIMESPAN common::operator+ (const TIMESPAN &t1, const TIMESPAN &t2)
TIMESPAN common::operator- (const TIMESPAN &t1, const TIMESPAN &t2)
TMSTRUCT common::operator+ (const TMSTRUCT &tm, const DATESPAN &ds)
TMSTRUCT common::operator- (const TMSTRUCT &tm, const DATESPAN &ds)
TIMESPAN common::operator- (const DATETIME &dt1, const DATETIME &dt2)
DATETIME common::operator+ (const DATETIME &dt, const TIMESPAN &ts)
DATETIME common::operator- (const DATETIME &dt, const TIMESPAN &ts)
bool common::IsLeapYear (int Year)
 Zwraca true, jeśli podany rok jest przestępny.
uint common::GetNumOfDaysInYear (int Year)
 Zwraca liczbę dni w podanym roku (365 lub 366).
uint common::GetNumOfDaysInMonth (int Year, uint Month)
 Zwraca liczbę dni w podanym miesiącu podanego roku.
int common::GetCentury (int Year)
 Zwraca wiek podanego roku.
time_t common::GetTimeNow ()
 Zwraca bieżącą datę i czas jako time_t.
void common::GetTmNow (struct tm *Out)
 Zwraca bieżącą datę i czas jako struct tm.
DATETIME common::Now ()
 Zwraca bieżącą datę i czas, dokładność co do sekund.
DATETIME common::UNow ()
 Zwraca bieżącą datę i czas, dokładność co do milisekund.
const tcharcommon::GetWeekDayName (WEEKDAY WeekDay, NAME_FORM Form)
 Zwraca nazwę dnia tygodnia w podanej formie (W jezyku polskim!!!).
const tcharcommon::GetMonthName (MONTH Month, NAME_FORM Form)
 Zwraca nazwę miesiąca w podanej formie (W jezyku polskim!!!).
void common::DateToStr (tstring *Out, const TMSTRUCT &tm, const tstring &Format)
 Konwertuje datę na łańcuch.
WEEKDAY common::StrToWeekDay (const tstring &s)
 Konwertuje łańcuch na dzień tygodnia. Łańcuch może być w dowolnej formie.
MONTH common::StrToMonth (const tstring &s)
 Konwertuje łańcuch na miesiąc. Łańcuch może być w dowolnej formie.
bool common::StrToDate (TMSTRUCT *Out, const tstring &s, const tstring &Format)
 Konwertuje łańcuch na datę.
GameTime common::operator* (int8 v, const GameTime &t)
GameTime common::GetCurrentGameTime ()
GameTime common::MillisecondsToGameTime (int Milliseconds)
GameTime common::MillisecondsToGameTime (int8 Milliseconds)
GameTime common::SecondsToGameTime (float Seconds)
GameTime common::SecondsToGameTime (double Seconds)

Variables

const tchar *const common::DEFAULT_FORMAT
 Domyślny format dla StrToDate() i DateToStr().

Detailed Description

Data i czas.

Author:
Adam Sawicki - sawickiap@poczta.onet.pl - http://regedit.gamedev.pl/

Część biblioteki CommonLib
Kodowanie Windows-1250, koniec wiersza CR+LF, test: Zażółć gęślą jaźń
Licencja: GNU LGPL.
Dokumentacja: Module_DateTime
Elementy modułu: DateTime Module


Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1