Tokenizer.hpp File Reference

Parser składni języka podobnego do C/C++. More...

#include "Error.hpp"

Go to the source code of this file.

Classes

class  common::TokenizerError
 Klasa błędu dla tokenizera. More...
class  common::Tokenizer
 Tokenizer. More...
class  common::TokenWriter

Namespaces

namespace  common
 

Główna przestrzeń nazw biblioteki CommonLib.Detailed Description

Parser składni języka podobnego do C/C++.

Author:
Adam Sawicki - sawickiap@poczta.onet.pl - http://regedit.gamedev.pl/

Część biblioteki CommonLib
Kodowanie Windows-1250, koniec wiersza CR+LF, test: Zażółć gęślą jaźń
Licencja: GNU LGPL.
Dokumentacja: Module_Tokenizer
Elementy modułu: Tokenizer Module


Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1