Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:
common::AFFINE2DAffine transform of 2D point/vector
common::AVIFileErrorTworzy wyjątek na podstawie błędu biblioteki AviFile (część WinAPI)
common::BarrierBariera
common::Base64DecoderDekoduje ciąg znaków wejściowych zapisanych w standardzie base64 na dane binarne
common::Base64EncoderKoduje strumień binarnych danych wejściowych na ciąg znaków base64
common::BinDecoderDekoduje ciąg znaków wejściowych zapisanych binarnie (znakami '0' i '1') na dane binarne
common::BinEncoderKoduje strumień binarnych danych wejściowych na ciąg złożony ze znaków '0' i '1' (po 8 na każdy bajt)
common::BOXAABB z 2 punktów 3D
common::BstrStringWrapper for Unicode string of type BSTR used in Windows OLE Automation
common::BufferingStream
common::CharReaderNakładka przyspieszająca odczytująca ze strumienia pojedyncze znaki i inne rzeczy
common::CharWriterNakładka przyspieszająca zapisująca do strumienia pojedyncze znaki i inne rzeczy
common::CloseHandlePolicyPolityka zwalniania uchwytu - robi: CloseHandle(p);
common::CmdLineParserParser wiersza poleceń
common::COLORKolor w formacie A8R8G8B8
common::COLORFKolor z 4 liczb typu float - R, G, B, A
common::CommonGUIDReprezentuje 128-bitowy globalnie unikatowy identyfikator, zgodnie z RFC 4122
common::CondZmienna warunkowa
common::CounterOverlayStreamNakładka na strumień zliczająca ilość zapisanych i odczytanych bajtów
common::CRC32_CalcKlasa obliczająca sumę CRC32 z kolejno podawanych bloków danych
common::CubicBezierCurveIntegral< T >
common::DATESPANReprezentuje odcinek czasu
common::DATETIMEReprezentuje moment czasu
common::DeleteArrayPolicyPolityka zwalaniania inteligentnych wskaźników, która robi: delete [] p;
common::DeleteObjectPolicyPolityka zwalniania uchwytu - robi: DeleteObject(p);
common::DeletePolicyPolityka zwalaniania inteligentnych wskaźników, która robi: delete p;
common::DevILErrorTworzy wyjątek na podstawie błędu biblioteki graficznej DevIL
common::DirectXErrorTworzy wyjątek na podstawie błędu biblioteki Direct3D
common::DirListerKlasa do listowania zawartości katalogu
common::DynamicFreeList< T >Alokator z samorozszerzeającą się pulą pamięci
common::ErrnoErrorWyjątek utworzony z systemowego błędu errno
common::ErrorKlasa bazowa błędów
common::EventZdarzenie
common::FileStreamStrumień plikowy
common::FlatProfiler< KeyT, KeyTraits >Class to measure duration of some code in a flat manner, without any hierarchy
common::FlatProfilerSampler< KeyT, KeyTraits >Support RIAA class to collect time sample for FlatProfiler
common::FmodErrorWyjątek z błędem pobranym z biblioteki dźwiękowej FMOD
common::FormatKlasa do wygodnego składania stringów z różnych informacji
common::Format_pimpl
common::FreeList< T >Alokator posiadający stałą pulę pamięci
common::FRUSTUM_PLANESFrustum opisany 6 płaszczyznami z wektorami normalnymi zwróconymi do wewnątrz
common::FRUSTUM_POINTSFrustum zapisany jako 8 wierzchołków
common::FRUSTUM_RADARFrustum - reprezentacja radarowa
common::GameTimeReprezentuje bądź to bezwzględny czas systemowy, bądź też odcinek (róznicę) czasu, jeśli odjęte dwa GameTime
common::GzipCompressionStreamStrumień do zapisu, który kompresuje w formacie gzip dołączając nagłówek gzip z podanymi parametrami
common::GzipDecompressionStreamStrumień do odczytu, który dekompresuje dane w formacie gzip odczytując też nagłówek
common::GzipFileStreamObsługa pliku w formacie gzip (zalecane rozszerzenie ".gz")
common::Hash_CalcKlasa obliczająca hash 32-bitowy z kolejno podawanych bloków danych
common::HexDecoderDekoduje ciąg znaków wejściowych zapisanych szesnastkowo na dane binarne
common::HexEncoderKoduje strumień binarnych danych wejściowych na zapis szesnastkowy (po 2 znaki na każdy bajt)
common::HtmlFileLogLog do pliku HTML
common::ILogAbstrakcyjna kasa bazowa wszelkich logów
common::RoundInterpolator< T >::ITEM
common::LimitOverlayStreamNakładka na strumień ograniczająca liczbę odczytywanych i zapisywanych bajtów
common::LINE2DProsta 2D
common::LoggerLogger - klasa główna systemu logującego
common::MATRIXMacierz 4 x 4
common::MATRIX33Macierz 3 x 3
common::MD5_CalcKlasa obliczająca sumę MD5 z kolejno podawanych bloków danych
common::MD5_SUMSuma MD5
common::MemoryStreamStrumień pamięci statycznej
common::MersenneTwisterWolniejszy w inicjalizacji, generowaniu i większy, ale za to tużo lepszy generator liczb pseudolosowych
common::MultiWriterStreamZapisuje zapisywane dane do wielu podłączonych do niego strumieni na raz
common::MutexMuteks
common::MutexLockKlasa pomagająca blokować muteks
common::tokdoc::NodeMain class that contains a tree node of TokDoc document. Can have name, value and subnodes
common::NullStreamStrumień pusty - nic nie robi
common::OBBOBB - Oriented Bounding Box - prostopadłościan o dowolnej orientacji
common::OpenGLErrorWyjątek z błędem pobranym z biblioteki OpenGL za pomocą OpenGLError
common::OstreamLogLog zapisujący do strumienia wyjściowego biblioteki standardowej C++ - std::ostream
common::OverlayStreamAbstrakcyjna klasa bazowa nakładek na strumienie
common::PLANEPłaszczyzna
common::POINT_Punkt 2D z liczb całkowitych
common::ProfileKlasa, której obiekt możesz dla wygody utworzyć zamiast wywoływać Begin i End profilera
common::ProfilerProfiler
common::ProfilerItemPozycja danych profilera
common::QUATERNIONKwaternion
common::RandomGeneratorGenerator liczb pseudolosowych
common::RayToTriangleCalcKlasa, która dzięki pamiętaniu wyników pośrednich przyspiesza testowanie kolizji jednego trójkąta z wieloma promieniami
common::ReadLock
common::RECT3DPłaski prostokąt, dowolnie zorientowany w przestrzeni 3D
common::RECTFProstokąt z 4 floatów
common::RECTIProstokąt z liczb całkowitych
common::ReleasePolicyPolityka zwalaniania inteligentnych wskaźników, która robi: p->Release();
common::RingBufferBufor kołowy
common::RoundInterpolator< T >Interpoluje daną wielkość między wartościami kluczowymi dla parametru w zakresie 0..1 z zawinięciem
common::RWLock
common::scoped_handle< T, PolicyT >Inteligentny uchwyt - wyłączna własność
common::scoped_ptr< T, PolicyT >Inteligentny wskaźnik z wyłącznym prawem własności
common::SDLErrorWyjątek z błędem pobranym z biblioteki SDL za pomocą SDLError
common::SeekableStreamAbstrakcyjna klasa bazowa strumieni pozwalających na odczytywanie rozmiaru i zmianę pozycji
common::SemaphoreSemafor zliczający
common::shared_handle< T, PolicyT >Inteligentny uchwyt ze zliczaniem referencji
common::shared_ptr< T, PolicyT >Inteligentny wskaźnik ze zliczaniem referencji
common::Singleton< T >Wzorzec projektowy Singleton - klasa bazowa
common::SmoothCD_obj< T >
SthToStr_obj< T >
SthToStr_obj< bool >
SthToStr_obj< char * >
SthToStr_obj< common::AFFINE2D >
SthToStr_obj< common::BOX >
SthToStr_obj< common::COLOR >
SthToStr_obj< common::COLORF >
SthToStr_obj< common::DATETIME >
SthToStr_obj< common::LINE2D >
SthToStr_obj< common::MATRIX >
SthToStr_obj< common::MD5_SUM >
SthToStr_obj< common::PLANE >
SthToStr_obj< common::POINT_ >
SthToStr_obj< common::QUATERNION >
SthToStr_obj< common::RECTF >
SthToStr_obj< common::RECTI >
SthToStr_obj< common::TIMESPAN >
SthToStr_obj< common::TMSTRUCT >
SthToStr_obj< common::VEC2 >
SthToStr_obj< common::VEC3 >
SthToStr_obj< common::VEC4 >
SthToStr_obj< const tchar * >
SthToStr_obj< const void * >
SthToStr_obj< double >
SthToStr_obj< float >
SthToStr_obj< int2 >
SthToStr_obj< int4 >
SthToStr_obj< int8 >
SthToStr_obj< long >
SthToStr_obj< std::vector< T > >
SthToStr_obj< tchar >
SthToStr_obj< tstring >
SthToStr_obj< uint1 >
SthToStr_obj< uint2 >
SthToStr_obj< uint4 >
SthToStr_obj< uint8 >
SthToStr_obj< unsigned long >
SthToStr_obj< void * >
common::StreamAbstrakcyjna klasa bazowa strumieni danych binarnych
common::StrGreaterIPredykat do porównywania łańcuchów bez rozróżniania wielkości liter
common::StringNaturalCompareKlasa do porównywania w porządku naturalnym
common::StringNaturalGreaterPredykat do sortowania łańcuchów w porządku naturalnym
common::StringNaturalLessPredykat do sortowania łańcuchów w porządku naturalnym
common::StringStreamStrumień oparty na łańcuchu std::string
common::StrLessIPredykat do porównywania łańcuchów bez rozróżniania wielkości liter
StrToSth_obj< T >
StrToSth_obj< bool >
StrToSth_obj< common::AFFINE2D >
StrToSth_obj< common::BOX >
StrToSth_obj< common::COLOR >
StrToSth_obj< common::COLORF >
StrToSth_obj< common::LINE2D >
StrToSth_obj< common::MATRIX >
StrToSth_obj< common::MD5_SUM >
StrToSth_obj< common::PLANE >
StrToSth_obj< common::POINT_ >
StrToSth_obj< common::QUATERNION >
StrToSth_obj< common::RECTF >
StrToSth_obj< common::RECTI >
StrToSth_obj< common::TMSTRUCT >
StrToSth_obj< common::VEC2 >
StrToSth_obj< common::VEC3 >
StrToSth_obj< common::VEC4 >
StrToSth_obj< double >
StrToSth_obj< float >
StrToSth_obj< int2 >
StrToSth_obj< int4 >
StrToSth_obj< int8 >
StrToSth_obj< long >
StrToSth_obj< std::vector< T > >
StrToSth_obj< tchar >
StrToSth_obj< tstring >
StrToSth_obj< uint1 >
StrToSth_obj< uint2 >
StrToSth_obj< uint4 >
StrToSth_obj< uint8 >
StrToSth_obj< unsigned long >
common::HtmlFileLog::STYLE
common::TextFileLogLog do pliku TXT
common::ThreadKlasa bazowa wątku
common::TIMESPANReprezentuje odcinek czasu
common::TMSTRUCTReprezentuje moment czasu
common::TokenizerTokenizer
common::TokenizerErrorKlasa błędu dla tokenizera
common::TokenWriter
common::UniqueGeneratorGenerator unikatowych identyfikatorów
common::VEC2Wektor floatów 2D
common::VEC3Wektor floatów 3D
common::VEC4Wektor floatów 4D
common::VectorStreamStrumień pamięci, ale dynamicznej
common::WCharReaderNakładka przyspieszająca odczytująca ze strumienia pojedyncze znaki Unicode
common::WCharWriterNakładka przyspieszająca zapisująca do strumienia pojedyncze znaki Unicode
common::Win32ErrorTworzy wyjątek na podstawie błędu WinAPI pobieranego za pomocą GetLastError
common::WinSockErrorTworzy wyjątek na podstawie błędu biblioteki WinSock
common::WriteLock
common::XorCoderKoduje lub dekoduje zapisywane/odczytywane bajty XOR podany bajt lub ciąg bajtów
common::ZlibCompressionStreamStrumień do zapisu, który kompresuje dane w formacie zlib
common::ZlibDecompressionStreamStrumień do odczytu dekompresujący dane w formacie Zlib
common::ZlibErrorKlasa wyjątku dla błędu zgłoszonego przez bibliotekę zlib

Generated on Wed Dec 16 20:44:53 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1