common::CRC32_Calc Class Reference
[Stream Module]

Klasa obliczająca sumę CRC32 z kolejno podawanych bloków danych. More...

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::CRC32_Calc:
common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 CRC32_Calc ()
virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
uint GetResult ()
 Zwraca policzoną dotychczas sumę.
void Reset ()
 Rozpoczyna liczenie nowej sumy.

Static Public Member Functions

static uint Calc (const void *Data, size_t DataLength)
 Po prostu oblicza sumę kontrolną z podanych danych.

Detailed Description

Klasa obliczająca sumę CRC32 z kolejno podawanych bloków danych.

Strumień tylko do zapisu. CRC32_Calc::GetResult() - wyliczoną dotychczas sumę można otrzymywać w każdej chwili, a potem dalej dodawać nowe dane. CRC32_Calc::Reset() - rozpoczyna liczenie nowej sumy kontrolnej.


Constructor & Destructor Documentation

common::CRC32_Calc::CRC32_Calc (  )  [inline]

Member Function Documentation

static uint common::CRC32_Calc::Calc ( const void *  Data,
size_t  DataLength 
) [static]

Po prostu oblicza sumę kontrolną z podanych danych.

uint common::CRC32_Calc::GetResult (  )  [inline]

Zwraca policzoną dotychczas sumę.

void common::CRC32_Calc::Reset (  )  [inline]

Rozpoczyna liczenie nowej sumy.

virtual void common::CRC32_Calc::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1