common::CounterOverlayStream Class Reference
[Stream Module]

Nakładka na strumień zliczająca ilość zapisanych i odczytanych bajtów. More...

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::CounterOverlayStream:
common::OverlayStream common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 CounterOverlayStream (Stream *a_Stream)
virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
virtual size_t Read (void *Data, size_t Size)
 Odczytuje dane.
virtual void MustRead (void *Data, size_t Size)
 Odczytuje tyle bajtów, ile się zażąda.
virtual void Flush ()
uint4 GetWriteCounter ()
uint4 GetReadCounter ()
void ResetWriteCounter ()
void ResetReadCounter ()

Detailed Description

Nakładka na strumień zliczająca ilość zapisanych i odczytanych bajtów.


Constructor & Destructor Documentation

common::CounterOverlayStream::CounterOverlayStream ( Stream a_Stream  ) 

Member Function Documentation

virtual void common::CounterOverlayStream::Flush (  )  [virtual]

Reimplemented from common::OverlayStream.

uint4 common::CounterOverlayStream::GetReadCounter (  )  [inline]
uint4 common::CounterOverlayStream::GetWriteCounter (  )  [inline]
virtual void common::CounterOverlayStream::MustRead ( void *  Data,
size_t  Length 
) [virtual]

Odczytuje tyle bajtów, ile się zażąda.

Jeśli koniec pliku albo jeśli odczytano mniej, zgłasza błąd. (Można ją przeładować, ale nie trzeba - ma swoją wersję oryginalną)

Reimplemented from common::Stream.

virtual size_t common::CounterOverlayStream::Read ( void *  Data,
size_t  MaxLength 
) [virtual]

Odczytuje dane.

Jeśli osiągnięto koniec, funkcja nie zwraca błędu, a liczba odczytanych bajtów to 0. (W oryginale: zgłasza błąd)

Parameters:
Size Liczba bajtów do odczytania
Returns:
Zwraca liczbę bajtów, jakie udało się odczytać

Reimplemented from common::Stream.

void common::CounterOverlayStream::ResetReadCounter (  )  [inline]
void common::CounterOverlayStream::ResetWriteCounter (  )  [inline]
virtual void common::CounterOverlayStream::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1