common::DirLister Class Reference
[Files Module]

Klasa do listowania zawartości katalogu. More...

#include <Files.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 DirLister (const tstring &Dir)
 ~DirLister ()
bool ReadNext (tstring *OutName, FILE_ITEM_TYPE *OutType)
 Pobiera pierwszy/następny element (plik lub katalog) i zwraca go przez parametry.

Detailed Description

Klasa do listowania zawartości katalogu.

W przypadku błędów rzuca wyjątki. Nie listuje "." ani "..".


Constructor & Destructor Documentation

common::DirLister::DirLister ( const tstring Dir  ) 
common::DirLister::~DirLister (  ) 

Member Function Documentation

bool common::DirLister::ReadNext ( tstring OutName,
FILE_ITEM_TYPE OutType 
)

Pobiera pierwszy/następny element (plik lub katalog) i zwraca go przez parametry.

Jeśli nie udało się, bo już koniec, zawraca false.

Parameters:
[out] OutName to sama nazwa, nie pełna ścieżka.
[out] OutType to DIR lub FILE.

The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:54 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1