common::GzipCompressionStream Class Reference
[ZlibUtils Module]

Strumień do zapisu, który kompresuje w formacie gzip dołączając nagłówek gzip z podanymi parametrami. More...

#include <ZlibUtils.hpp>

Inheritance diagram for common::GzipCompressionStream:
common::OverlayStream common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 GzipCompressionStream (Stream *a_Stream, const string *FileName, const string *Comment, int Level=ZLIB_DEFAULT_LEVEL, int WindowBits=15)
virtual ~GzipCompressionStream ()
virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
virtual void Flush ()

Detailed Description

Strumień do zapisu, który kompresuje w formacie gzip dołączając nagłówek gzip z podanymi parametrami.

Wszystko jak w klasie ZlibCompressionStream.


Constructor & Destructor Documentation

common::GzipCompressionStream::GzipCompressionStream ( Stream a_Stream,
const string *  FileName,
const string *  Comment,
int  Level = ZLIB_DEFAULT_LEVEL,
int  WindowBits = 15 
)
Parameters:
FileName Jeśli ma nie być, można podać NULL.
Comment Jeśli ma nie być, można podać NULL.
virtual common::GzipCompressionStream::~GzipCompressionStream (  )  [virtual]

Member Function Documentation

virtual void common::GzipCompressionStream::Flush (  )  [virtual]

Reimplemented from common::OverlayStream.

virtual void common::GzipCompressionStream::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:56 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1