common::GzipDecompressionStream Class Reference
[ZlibUtils Module]

Strumień do odczytu, który dekompresuje dane w formacie gzip odczytując też nagłówek. More...

#include <ZlibUtils.hpp>

Inheritance diagram for common::GzipDecompressionStream:
common::OverlayStream common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 GzipDecompressionStream (Stream *a_Stream, int WindowBits=15)
virtual ~GzipDecompressionStream ()
virtual size_t Read (void *Out, size_t MaxLength)
 Odczytuje dane.
virtual bool End ()
 Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.
Pobieranie informacji z nagłówka.

Jeśli plik posiada nagłówek, ten nagłówek przechowuje daną informację i został już w toku odczytywania odczytany, zwraca true i zwraca przez parametr z tą informację.bool GetHeaderFileName (string *OutFileName)
bool GetHeaderComment (string *OutComment)

Detailed Description

Strumień do odczytu, który dekompresuje dane w formacie gzip odczytując też nagłówek.

Wszystko podobnie jak w klasie ZlibCompressionStream.


Constructor & Destructor Documentation

common::GzipDecompressionStream::GzipDecompressionStream ( Stream a_Stream,
int  WindowBits = 15 
)
virtual common::GzipDecompressionStream::~GzipDecompressionStream (  )  [virtual]

Member Function Documentation

virtual bool common::GzipDecompressionStream::End (  )  [virtual]

Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.

Zwraca true, jeśli osiągnięto koniec strumienia (W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::OverlayStream.

bool common::GzipDecompressionStream::GetHeaderComment ( string *  OutComment  ) 
bool common::GzipDecompressionStream::GetHeaderFileName ( string *  OutFileName  ) 
virtual size_t common::GzipDecompressionStream::Read ( void *  Data,
size_t  MaxLength 
) [virtual]

Odczytuje dane.

Jeśli osiągnięto koniec, funkcja nie zwraca błędu, a liczba odczytanych bajtów to 0. (W oryginale: zgłasza błąd)

Parameters:
Size Liczba bajtów do odczytania
Returns:
Zwraca liczbę bajtów, jakie udało się odczytać

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:56 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1