common::GzipFileStream Class Reference
[ZlibUtils Module]

Obsługa pliku w formacie gzip (zalecane rozszerzenie ".gz"). More...

#include <ZlibUtils.hpp>

Inheritance diagram for common::GzipFileStream:
common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 GzipFileStream (const string &FileName, GZIP_FILE_MODE Mode, int Level=ZLIB_DEFAULT_LEVEL)
virtual ~GzipFileStream ()
virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
virtual void Flush ()
virtual size_t Read (void *Out, size_t MaxLength)
 Odczytuje dane.
virtual bool End ()
 Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.

Detailed Description

Obsługa pliku w formacie gzip (zalecane rozszerzenie ".gz").


Constructor & Destructor Documentation

common::GzipFileStream::GzipFileStream ( const string &  FileName,
GZIP_FILE_MODE  Mode,
int  Level = ZLIB_DEFAULT_LEVEL 
)

Level ma znaczenie tylko przy zapisie.

virtual common::GzipFileStream::~GzipFileStream (  )  [virtual]

Member Function Documentation

virtual bool common::GzipFileStream::End (  )  [virtual]

Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.

Zwraca true, jeśli osiągnięto koniec strumienia (W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.

virtual void common::GzipFileStream::Flush (  )  [virtual]

Reimplemented from common::Stream.

virtual size_t common::GzipFileStream::Read ( void *  Data,
size_t  MaxLength 
) [virtual]

Odczytuje dane.

Jeśli osiągnięto koniec, funkcja nie zwraca błędu, a liczba odczytanych bajtów to 0. (W oryginale: zgłasza błąd)

Parameters:
Size Liczba bajtów do odczytania
Returns:
Zwraca liczbę bajtów, jakie udało się odczytać

Reimplemented from common::Stream.

virtual void common::GzipFileStream::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:56 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1