common::MD5_Calc Class Reference
[Stream Module]

Klasa obliczająca sumę MD5 z kolejno podawanych bloków danych. More...

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::MD5_Calc:
common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 MD5_Calc ()
virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
void Finish (MD5_SUM *Out)
 Kończy obliczenia i zwraca policzoną sumę.
void Reset ()
 Rozpoczyna liczenie nowej sumy.

Static Public Member Functions

static void Calc (MD5_SUM *Out, const void *Buf, uint4 BufLen)
 Po prostu oblicza sumę kontrolną z podanych danych.

Detailed Description

Klasa obliczająca sumę MD5 z kolejno podawanych bloków danych.

Strumień tylko do zapisu. Prawidłowe użycie: MD5_Calc::Write(), MD5_Calc::Write() (lub inne funkcje zapisujące), ..., MD5_Calc::Finish(). Po wywołaniu Finish nie można dalej zapisywać danych! MD5_Calc::Reset() - rozpoczyna liczenie sumy od nowa.


Constructor & Destructor Documentation

common::MD5_Calc::MD5_Calc (  ) 

Member Function Documentation

static void common::MD5_Calc::Calc ( MD5_SUM Out,
const void *  Buf,
uint4  BufLen 
) [static]

Po prostu oblicza sumę kontrolną z podanych danych.

void common::MD5_Calc::Finish ( MD5_SUM Out  ) 

Kończy obliczenia i zwraca policzoną sumę.

void common::MD5_Calc::Reset (  ) 

Rozpoczyna liczenie nowej sumy.

virtual void common::MD5_Calc::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1