common::MemoryStream Class Reference
[Stream Module]

Strumień pamięci statycznej. More...

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::MemoryStream:
common::SeekableStream common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 MemoryStream (size_t Size, void *Data=0)
virtual ~MemoryStream ()
virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
virtual size_t Read (void *Data, size_t Size)
 Odczytuje dane.
virtual void MustRead (void *Data, size_t Size)
 Odczytuje tyle bajtów, ile się zażąda.
virtual size_t GetSize ()
 Zwraca rozmiar.
virtual int GetPos ()
 Zwraca pozycję względem początku.
virtual void SetPos (int pos)
 Ustawia pozycję względem początku.
virtual void Rewind ()
 Ustawia pozycję na początku.
char * Data ()

Detailed Description

Strumień pamięci statycznej.

Strumień ma stałą długość i nie może być rozszerzany - ani automatycznie, ani ręcznie.


Constructor & Destructor Documentation

common::MemoryStream::MemoryStream ( size_t  Size,
void *  Data = 0 
)
Parameters:
Data Podaj NULL, aby strumień sam zaalkował, a w destruktorze zwolnił pamięć. Podaj wskaźnik, jeśli ma korzystać z twojego obszaru pamięci.
virtual common::MemoryStream::~MemoryStream (  )  [virtual]

Member Function Documentation

char* common::MemoryStream::Data (  )  [inline]
virtual int common::MemoryStream::GetPos (  )  [virtual]

Zwraca pozycję względem początku.

W oryginale: zgłasza błąd.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual size_t common::MemoryStream::GetSize (  )  [virtual]

Zwraca rozmiar.

W oryginale: zgłasza błąd.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual void common::MemoryStream::MustRead ( void *  Data,
size_t  Length 
) [virtual]

Odczytuje tyle bajtów, ile się zażąda.

Jeśli koniec pliku albo jeśli odczytano mniej, zgłasza błąd. (Można ją przeładować, ale nie trzeba - ma swoją wersję oryginalną)

Reimplemented from common::Stream.

virtual size_t common::MemoryStream::Read ( void *  Data,
size_t  MaxLength 
) [virtual]

Odczytuje dane.

Jeśli osiągnięto koniec, funkcja nie zwraca błędu, a liczba odczytanych bajtów to 0. (W oryginale: zgłasza błąd)

Parameters:
Size Liczba bajtów do odczytania
Returns:
Zwraca liczbę bajtów, jakie udało się odczytać

Reimplemented from common::Stream.

virtual void common::MemoryStream::Rewind (  )  [virtual]

Ustawia pozycję na początku.

Można ją nadpisać, ale ma wersję oryginalną.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual void common::MemoryStream::SetPos ( int  pos  )  [virtual]

Ustawia pozycję względem początku.

W oryginale: zgłasza błąd.

Parameters:
pos Musi być dodatnie.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual void common::MemoryStream::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1