common::MultiWriterStream Class Reference
[Stream Module]

Zapisuje zapisywane dane do wielu podłączonych do niego strumieni na raz. More...

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::MultiWriterStream:
common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 MultiWriterStream ()
 MultiWriterStream (Stream *a_Streams[], uint StreamCount)
void AddStream (Stream *a_Stream)
 Dodaje strumień do listy.
void RemoveStream (Stream *a_Stream)
 Usuwa strumień z listy. Jeśli takiego nie znajdzie, nic nie robi.
void ClearStreams ()
 Usuwa wszystkie strumienie z listy.
size_t GetStreamCount ()
virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
virtual void Flush ()

Detailed Description

Zapisuje zapisywane dane do wielu podłączonych do niego strumieni na raz.


Constructor & Destructor Documentation

common::MultiWriterStream::MultiWriterStream (  )  [inline]
common::MultiWriterStream::MultiWriterStream ( Stream a_Streams[],
uint  StreamCount 
)

Member Function Documentation

void common::MultiWriterStream::AddStream ( Stream a_Stream  )  [inline]

Dodaje strumień do listy.

void common::MultiWriterStream::ClearStreams (  )  [inline]

Usuwa wszystkie strumienie z listy.

virtual void common::MultiWriterStream::Flush (  )  [virtual]

Reimplemented from common::Stream.

size_t common::MultiWriterStream::GetStreamCount (  )  [inline]
void common::MultiWriterStream::RemoveStream ( Stream a_Stream  ) 

Usuwa strumień z listy. Jeśli takiego nie znajdzie, nic nie robi.

virtual void common::MultiWriterStream::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1