common::RayToTriangleCalc Class Reference
[Math Module]

Klasa, która dzięki pamiętaniu wyników pośrednich przyspiesza testowanie kolizji jednego trójkąta z wieloma promieniami. More...

#include <Math.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 RayToTriangleCalc ()
 Tworzy NIEZAINICJALIZOWANY.
 RayToTriangleCalc (const VEC3 &TriA, const VEC3 &TriB, const VEC3 &TriC)
 Tworzy i inicjalizuje.
void Init (const VEC3 &TriA, const VEC3 &TriB, const VEC3 &TriC)
 Inicjalizuje.
bool RayToTriangle (const VEC3 &RayOrig, const VEC3 &RayDir, bool BackfaceCulling, float *OutT, float *OutU, float *OutV, float *OutW, VEC3 *OutPoint) const
 Liczy kolizję podanego promienia z wpisanym do obiektu trójkątem.

Detailed Description

Klasa, która dzięki pamiętaniu wyników pośrednich przyspiesza testowanie kolizji jednego trójkąta z wieloma promieniami.

Na podstawie książki: Real-Time Collision Detection, Christer Ericson


Constructor & Destructor Documentation

common::RayToTriangleCalc::RayToTriangleCalc (  )  [inline]

Tworzy NIEZAINICJALIZOWANY.

common::RayToTriangleCalc::RayToTriangleCalc ( const VEC3 TriA,
const VEC3 TriB,
const VEC3 TriC 
) [inline]

Tworzy i inicjalizuje.


Member Function Documentation

void common::RayToTriangleCalc::Init ( const VEC3 TriA,
const VEC3 TriB,
const VEC3 TriC 
)

Inicjalizuje.

bool common::RayToTriangleCalc::RayToTriangle ( const VEC3 RayOrig,
const VEC3 RayDir,
bool  BackfaceCulling,
float *  OutT,
float *  OutU,
float *  OutV,
float *  OutW,
VEC3 OutPoint 
) const

Liczy kolizję podanego promienia z wpisanym do obiektu trójkątem.

Jeśli kolizja jest od tyłu promienia, również zwraca true i OutT ujemne.

Parameters:
BackfaceCulling Jeśli true, uwzględnia kolizję tylko od strony z której wierzchołki trójkąta są CW.
OutT [out] Parametr do promienia.
OutU [out] Współrzędna barycentryczna.
OutV [out] Współrzędna barycentryczna.
OutW [out] Współrzędna barycentryczna.
OutPoint [out] Punkt kolizji.

The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1