common::Tokenizer Class Reference
[Tokenizer Module]

Tokenizer. More...

#include <Tokenizer.hpp>

List of all members.

Public Types

enum  TOKEN {
  TOKEN_EOF, TOKEN_EOL, TOKEN_SYMBOL, TOKEN_INTEGER,
  TOKEN_FLOAT, TOKEN_CHAR, TOKEN_IDENTIFIER, TOKEN_KEYWORD,
  TOKEN_STRING
}
 

Rodzaje tokenów.

More...

Public Member Functions

 Tokenizer (const tchar *Input, size_t NumChars, uint Flags)
 Tworzy z dokumentu podanego przez łańcuch tchar*.
 Tokenizer (const tstring *Input, uint Flags)
 Tworzy z dokumentu podanego przez tstring.
 Tokenizer (Stream *Input, uint Flags)
 Tworzy z dokumentu wczytywanego z dowolnego strumienia.
 ~Tokenizer ()
void CreateError ()
 Rzuca wyjątek z błędem parsowania. Domyślny komunikat.
void CreateError (const tstring &Msg)
 Rzuca wyjątek z błędem parsowania. Własny komunikat.
Konfiguracjavoid RegisterKeyword (uint Id, const tstring &Keyword)
void RegisterKeywords (const tchar **Keywords, size_t KeywordCount)
 Wczytuje całą listę słów kluczowych w postaci tablicy łańcuchów tchar*.
Funkcje podstawowe

Zwracają informacje na temat ostatnio odczytanego tokena.void Next ()
 Odczytuje następny token.
TOKEN GetToken ()
 Zwraca typ tokena.
size_t GetCharNum ()
size_t GetRowNum ()
size_t GetColNum ()
const tstringGetString ()
 Działa zawsze, ale zastosowanie głównie dla GetToken() == common::Tokenizer::TOKEN_IDENTIFIER lub common::Tokenizer::TOKEN_STRING.
tchar GetChar ()
 Tylko jeśli GetToken() == common::Tokenizer::TOKEN_CHAR lub common::Tokenizer::TOKEN_SYMBOL.
uint GetId ()
 Tylko jeśli GetToken() == common::Tokenizer::TOKEN_KEYWORD.
bool GetUint1 (uint1 *Out)
 Tylko jeśli GetToken() == common::Tokenizer::TOKEN_INTEGER.
bool GetUint2 (uint2 *Out)
bool GetUint4 (uint4 *Out)
bool GetUint8 (uint8 *Out)
bool GetInt1 (int1 *Out)
bool GetInt2 (int2 *Out)
bool GetInt4 (int4 *Out)
bool GetInt8 (int8 *Out)
uint1 MustGetUint1 ()
uint2 MustGetUint2 ()
uint4 MustGetUint4 ()
uint8 MustGetUint8 ()
int1 MustGetInt1 ()
int2 MustGetInt2 ()
int4 MustGetInt4 ()
int8 MustGetInt8 ()
bool GetFloat (float *Out)
bool GetDouble (double *Out)
float MustGetFloat ()
double MustGetDouble ()
Zapytania

Zwracają true, jeśli ostatnio sparsowany token jest taki jak tu podany.bool QueryToken (TOKEN Token)
bool QueryToken (TOKEN Token1, TOKEN Token2)
bool QueryEOF ()
bool QueryEOL ()
bool QuerySymbol (tchar Symbol)
bool QueryIdentifier (const tstring &Identifier)
bool QueryKeyword (uint KeywordId)
bool QueryKeyword (const tstring &Keyword)
Asercje

Rzucają wyjątek, jeśli ostatnio wczytany token nie spełnia danego warunku.void AssertToken (TOKEN Token)
 Rzuca wyjątek z błędem parsowania, jeśli ostatnio sparsowany token nie jest podanego rodzaju.
void AssertToken (TOKEN Token1, TOKEN Token2)
 Rzuca wyjątek z błędem parsowania, jeśli ostatnio sparsowany token nie jest jednego z dwóch podanych rodzajów.
void AssertEOF ()
void AssertEOL ()
void AssertSymbol (tchar Symbol)
void AssertIdentifier (const tstring &Identifier)
void AssertKeyword (uint KeywordId)
void AssertKeyword (const tstring &Keyword)

Static Public Member Functions

static const tcharGetTokenName (TOKEN Token)
 Zamienia typ tokena na jego czytelny dla użytkownika opis tekstowy, np. "Stała znakowa".

Static Public Attributes

static const uint FLAG_TOKEN_EOL = 0x01
 Koniec wiersza '
' ma być uznawany za osobnego rodzaju token, nie za zwyczajny biały znak.
static const uint FLAG_MULTILINE_STRINGS = 0x02
 Łańcuch "" może się rozciągać na wiele wierszy zawierając w treści koniec wiersza.

Detailed Description

Tokenizer.


Member Enumeration Documentation

Rodzaje tokenów.

Enumerator:
TOKEN_EOF 

Koniec całego dokumentu (dalej nie parsować).

TOKEN_EOL 

Token końca linii (tylko kiedy FLAG_TOKEN_EOL).

TOKEN_SYMBOL 

Jednoznakowy symbol (np. kropka).

TOKEN_INTEGER 

Liczba całkowita, np. -123.

TOKEN_FLOAT 

Liczba zmiennoprzecinkowa, np. 10.5.

TOKEN_CHAR 

Stała znakowa, np. 'A'.

TOKEN_IDENTIFIER 

Identyfikator, np. abc_123.

TOKEN_KEYWORD 

Słowo kluczowe, czyli identyfikator pasujący do zarejestrowanych słów kluczowych.

TOKEN_STRING 

Stała łańcuchowa, np. "ABC".


Constructor & Destructor Documentation

common::Tokenizer::Tokenizer ( const tchar Input,
size_t  NumChars,
uint  Flags 
)

Tworzy z dokumentu podanego przez łańcuch tchar*.

common::Tokenizer::Tokenizer ( const tstring Input,
uint  Flags 
)

Tworzy z dokumentu podanego przez tstring.

common::Tokenizer::Tokenizer ( Stream Input,
uint  Flags 
)

Tworzy z dokumentu wczytywanego z dowolnego strumienia.

common::Tokenizer::~Tokenizer (  ) 

Member Function Documentation

void common::Tokenizer::AssertEOF (  ) 
void common::Tokenizer::AssertEOL (  ) 
void common::Tokenizer::AssertIdentifier ( const tstring Identifier  ) 
void common::Tokenizer::AssertKeyword ( const tstring Keyword  ) 
void common::Tokenizer::AssertKeyword ( uint  KeywordId  ) 
void common::Tokenizer::AssertSymbol ( tchar  Symbol  ) 
void common::Tokenizer::AssertToken ( TOKEN  Token1,
TOKEN  Token2 
)

Rzuca wyjątek z błędem parsowania, jeśli ostatnio sparsowany token nie jest jednego z dwóch podanych rodzajów.

void common::Tokenizer::AssertToken ( TOKEN  Token  ) 

Rzuca wyjątek z błędem parsowania, jeśli ostatnio sparsowany token nie jest podanego rodzaju.

void common::Tokenizer::CreateError ( const tstring Msg  ) 

Rzuca wyjątek z błędem parsowania. Własny komunikat.

void common::Tokenizer::CreateError (  ) 

Rzuca wyjątek z błędem parsowania. Domyślny komunikat.

tchar common::Tokenizer::GetChar (  ) 
size_t common::Tokenizer::GetCharNum (  ) 
size_t common::Tokenizer::GetColNum (  ) 
bool common::Tokenizer::GetDouble ( double *  Out  ) 
bool common::Tokenizer::GetFloat ( float *  Out  ) 
uint common::Tokenizer::GetId (  ) 
bool common::Tokenizer::GetInt1 ( int1 Out  ) 
bool common::Tokenizer::GetInt2 ( int2 Out  ) 
bool common::Tokenizer::GetInt4 ( int4 Out  ) 
bool common::Tokenizer::GetInt8 ( int8 Out  ) 
size_t common::Tokenizer::GetRowNum (  ) 
const tstring& common::Tokenizer::GetString (  ) 

Działa zawsze, ale zastosowanie głównie dla GetToken() == common::Tokenizer::TOKEN_IDENTIFIER lub common::Tokenizer::TOKEN_STRING.

TOKEN common::Tokenizer::GetToken (  ) 

Zwraca typ tokena.

static const tchar* common::Tokenizer::GetTokenName ( TOKEN  Token  )  [static]

Zamienia typ tokena na jego czytelny dla użytkownika opis tekstowy, np. "Stała znakowa".

bool common::Tokenizer::GetUint1 ( uint1 Out  ) 
bool common::Tokenizer::GetUint2 ( uint2 Out  ) 
bool common::Tokenizer::GetUint4 ( uint4 Out  ) 
bool common::Tokenizer::GetUint8 ( uint8 Out  ) 
double common::Tokenizer::MustGetDouble (  ) 
float common::Tokenizer::MustGetFloat (  ) 
int1 common::Tokenizer::MustGetInt1 (  ) 
int2 common::Tokenizer::MustGetInt2 (  ) 
int4 common::Tokenizer::MustGetInt4 (  ) 
int8 common::Tokenizer::MustGetInt8 (  ) 
uint1 common::Tokenizer::MustGetUint1 (  ) 
uint2 common::Tokenizer::MustGetUint2 (  ) 
uint4 common::Tokenizer::MustGetUint4 (  ) 
uint8 common::Tokenizer::MustGetUint8 (  ) 
void common::Tokenizer::Next (  ) 

Odczytuje następny token.

bool common::Tokenizer::QueryEOF (  ) 
bool common::Tokenizer::QueryEOL (  ) 
bool common::Tokenizer::QueryIdentifier ( const tstring Identifier  ) 
bool common::Tokenizer::QueryKeyword ( const tstring Keyword  ) 
bool common::Tokenizer::QueryKeyword ( uint  KeywordId  ) 
bool common::Tokenizer::QuerySymbol ( tchar  Symbol  ) 
bool common::Tokenizer::QueryToken ( TOKEN  Token1,
TOKEN  Token2 
)
bool common::Tokenizer::QueryToken ( TOKEN  Token  ) 
void common::Tokenizer::RegisterKeyword ( uint  Id,
const tstring Keyword 
)
void common::Tokenizer::RegisterKeywords ( const tchar **  Keywords,
size_t  KeywordCount 
)

Wczytuje całą listę słów kluczowych w postaci tablicy łańcuchów tchar*.

Słowa kluczowe będą miały kolejne identyfikatory 0, 1, 2 itd.


Member Data Documentation

Łańcuch "" może się rozciągać na wiele wierszy zawierając w treści koniec wiersza.

const uint common::Tokenizer::FLAG_TOKEN_EOL = 0x01 [static]

Koniec wiersza '
' ma być uznawany za osobnego rodzaju token, nie za zwyczajny biały znak.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:56 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1