common::ZlibCompressionStream Class Reference
[ZlibUtils Module]

Strumień do zapisu, który kompresuje dane w formacie zlib. More...

#include <ZlibUtils.hpp>

Inheritance diagram for common::ZlibCompressionStream:
common::OverlayStream common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 ZlibCompressionStream (Stream *a_Stream, int Level=ZLIB_DEFAULT_LEVEL, int WindowBits=15)
virtual ~ZlibCompressionStream ()
virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
virtual void Flush ()

Static Public Member Functions

static size_t CompressLength (size_t DataLength)
 Oblicza maksymalny rozmiar bufora na skompresowane dane.
static size_t Compress (void *OutData, size_t BufLength, const void *Data, size_t DataLength, int Level=ZLIB_DEFAULT_LEVEL)
 Po prostu kompresuje podane dane.

Detailed Description

Strumień do zapisu, który kompresuje dane w formacie zlib.


Constructor & Destructor Documentation

common::ZlibCompressionStream::ZlibCompressionStream ( Stream a_Stream,
int  Level = ZLIB_DEFAULT_LEVEL,
int  WindowBits = 15 
)
virtual common::ZlibCompressionStream::~ZlibCompressionStream (  )  [virtual]

Member Function Documentation

static size_t common::ZlibCompressionStream::Compress ( void *  OutData,
size_t  BufLength,
const void *  Data,
size_t  DataLength,
int  Level = ZLIB_DEFAULT_LEVEL 
) [static]

Po prostu kompresuje podane dane.

Returns:
Zwraca długość skompresowanych danych.
Parameters:
[out] OutData Musi być buforem o długości conajmniej takiej, jak obliczona przez CompressLength.
BufLength Długość zaalokowanej pamięci na OutData, podawana i sprawdzana na wszelki wypadek.
static size_t common::ZlibCompressionStream::CompressLength ( size_t  DataLength  )  [static]

Oblicza maksymalny rozmiar bufora na skompresowane dane.

virtual void common::ZlibCompressionStream::Flush (  )  [virtual]

Może spowodować, że skompresowane dane będą inaczej wygładały i obniżyć jakość kompresji.

Reimplemented from common::OverlayStream.

virtual void common::ZlibCompressionStream::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:56 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1