common::ZlibDecompressionStream Class Reference
[ZlibUtils Module]

Strumień do odczytu dekompresujący dane w formacie Zlib. More...

#include <ZlibUtils.hpp>

Inheritance diagram for common::ZlibDecompressionStream:
common::OverlayStream common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 ZlibDecompressionStream (Stream *a_Stream, int WindowBits=15)
virtual ~ZlibDecompressionStream ()
virtual size_t Read (void *Out, size_t MaxLength)
 Odczytuje dane.
virtual bool End ()
 Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.

Static Public Member Functions

static size_t Decompress (void *OutData, size_t BufLength, const void *Data, size_t DataLength)
 Po prostu dekompresuje podane dane.

Detailed Description

Strumień do odczytu dekompresujący dane w formacie Zlib.


Constructor & Destructor Documentation

common::ZlibDecompressionStream::ZlibDecompressionStream ( Stream a_Stream,
int  WindowBits = 15 
)
virtual common::ZlibDecompressionStream::~ZlibDecompressionStream (  )  [virtual]

Member Function Documentation

static size_t common::ZlibDecompressionStream::Decompress ( void *  OutData,
size_t  BufLength,
const void *  Data,
size_t  DataLength 
) [static]

Po prostu dekompresuje podane dane.

Rozmiar danych po dekompresji musi być gdzieś zapamiętany i odpowiednio duży bufor musi być już zaalkowany.

Returns:
Zwraca długość rozkompresowanych danych.
Parameters:
BufLength Długość zaalokowanej pamięci na OutData, podawana i sprawdzana na wszelki wypadek.
virtual bool common::ZlibDecompressionStream::End (  )  [virtual]

Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.

Zwraca true, jeśli osiągnięto koniec strumienia (W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::OverlayStream.

virtual size_t common::ZlibDecompressionStream::Read ( void *  Data,
size_t  MaxLength 
) [virtual]

Odczytuje dane.

Jeśli osiągnięto koniec, funkcja nie zwraca błędu, a liczba odczytanych bajtów to 0. (W oryginale: zgłasza błąd)

Parameters:
Size Liczba bajtów do odczytania
Returns:
Zwraca liczbę bajtów, jakie udało się odczytać

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:56 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1