File List

Here is a list of all files with brief descriptions:
_MainPage.doxy
Base.doxy
Base.hpp [code]Foundation module
BstrString.doxy
BstrString.hpp [code]Object-oriented wrapper for Unicode string of type BSTR
DateTime.doxy
DateTime.hpp [code]Data i czas
Error.doxy
Error.hpp [code]Klasy wyjątków do obsługi błędów
Files.doxy
Files.hpp [code]Obsługa plików i systemu plików
FreeList.doxy
FreeList.hpp [code]Bardzo szybki alokator pamięci
Logger.doxy
Logger.hpp [code]Mechanizm logowania komunikatów
Math.doxy
Math.hpp [code]Mathematical module
ObjList.doxy
ObjList.hpp [code]Macros for creating doubly-linked list of objects
Profiler.doxy
Profiler.hpp [code]Przyrząd do pomiarów czasu i wydajności
Stream.doxy
Stream.hpp [code]Hierarchia klas strumieni
Threads.doxy
Threads.hpp [code]Biblioteka do wielowątkowości i synchronizacji
TokDoc.doxy
TokDoc.hpp [code]Persistent DOM model for a format based on Tokenizer
Tokenizer.doxy
Tokenizer.hpp [code]Parser składni języka podobnego do C/C++
ZlibUtils.doxy
ZlibUtils.hpp [code]Moduł wspmagający biblioteki zlib

Generated on Wed Dec 16 20:44:56 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1