common::COLOR Struct Reference
[Math ModuleKolory]

Kolor w formacie A8R8G8B8. More...

#include <Math.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 COLOR ()
 COLOR (uint4 c)
 COLOR (unsigned long c)
 COLOR (uint1 R, uint1 G, uint1 B)
 COLOR (uint1 A, uint1 R, uint1 G, uint1 B)
bool operator== (COLOR c) const
bool operator!= (COLOR c) const
COLOR operator+ () const
COLOR operator- () const
COLOR operator+ (const COLOR &c) const
COLOR operator- (const COLOR &c) const
COLORoperator+= (const COLOR &c)
COLORoperator-= (const COLOR &c)
COLOR operator* (float s) const
COLOR operator/ (float s) const
COLORoperator*= (float s)
COLORoperator/= (float s)
COLOR operator* (const COLOR &c) const
COLORoperator*= (const COLOR &c)

Public Attributes

union {
   uint4   ARGB
 Cały kolor razem.
   struct {
      uint1   B
      uint1   G
      uint1   R
      uint1   A
   } 
 Osobno poszczególne składowe.
}; 

Detailed Description

Kolor w formacie A8R8G8B8.

Operacje dodawania i odejmowania kolorów, a także dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia przez liczbę pilnują zakresu i w razie czego obcinają, nie zawijają.


Constructor & Destructor Documentation

common::COLOR::COLOR (  )  [inline]
common::COLOR::COLOR ( uint4  c  )  [inline]
common::COLOR::COLOR ( unsigned long  c  )  [inline]
common::COLOR::COLOR ( uint1  R,
uint1  G,
uint1  B 
) [inline]
common::COLOR::COLOR ( uint1  A,
uint1  R,
uint1  G,
uint1  B 
) [inline]

Member Function Documentation

bool common::COLOR::operator!= ( COLOR  c  )  const [inline]
COLOR common::COLOR::operator* ( const COLOR c  )  const [inline]
COLOR common::COLOR::operator* ( float  s  )  const [inline]
COLOR& common::COLOR::operator*= ( const COLOR c  )  [inline]
COLOR& common::COLOR::operator*= ( float  s  )  [inline]
COLOR common::COLOR::operator+ ( const COLOR c  )  const [inline]
COLOR common::COLOR::operator+ (  )  const [inline]
COLOR& common::COLOR::operator+= ( const COLOR c  )  [inline]
COLOR common::COLOR::operator- ( const COLOR c  )  const [inline]
COLOR common::COLOR::operator- (  )  const [inline]
COLOR& common::COLOR::operator-= ( const COLOR c  )  [inline]
COLOR common::COLOR::operator/ ( float  s  )  const [inline]
COLOR& common::COLOR::operator/= ( float  s  )  [inline]
bool common::COLOR::operator== ( COLOR  c  )  const [inline]

Member Data Documentation

union { ... }

Cały kolor razem.


The documentation for this struct was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1