common::COLORF Struct Reference
[Kolory]

Kolor z 4 liczb typu float - R, G, B, A. More...

#include <Math.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 COLORF ()
 COLORF (float R, float G, float B)
 COLORF (float A, float R, float G, float B)
 COLORF (const float *Arr)
 operator float * ()
 operator const float * () const
bool operator== (const COLORF &c) const
bool operator!= (const COLORF &c) const
COLORF operator+ () const
COLORF operator- () const
COLORF operator+ (const COLORF &c) const
COLORF operator- (const COLORF &c) const
COLORFoperator+= (const COLORF &c)
COLORFoperator-= (const COLORF &c)
COLORF operator* (float s) const
COLORF operator/ (float s) const
COLORFoperator*= (float s)
COLORFoperator/= (float s)
COLORF operator* (const COLORF &c) const
COLORFoperator*= (const COLORF &c)
bool IsValid () const
 Sprawdza, czy składowe mieszczą się w zakresie 0.0 .. 1.0.
void Repair ()
 Sprowadza składowe do zakresu 0.0 .. 1.0.

Public Attributes

float R
float G
float B
float A

Detailed Description

Kolor z 4 liczb typu float - R, G, B, A.

Operacje dodawania i odejmowania kolorów, a także dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia przez liczbę nie pilnują zakresu i wartości składowych mogą urosnąć powyżej 1.0 albo zmaleć poniżej 0.0.


Constructor & Destructor Documentation

common::COLORF::COLORF (  )  [inline]
common::COLORF::COLORF ( float  R,
float  G,
float  B 
) [inline]
common::COLORF::COLORF ( float  A,
float  R,
float  G,
float  B 
) [inline]
common::COLORF::COLORF ( const float *  Arr  )  [inline]

Member Function Documentation

bool common::COLORF::IsValid (  )  const [inline]

Sprawdza, czy składowe mieszczą się w zakresie 0.0 .. 1.0.

common::COLORF::operator const float * (  )  const [inline]
common::COLORF::operator float * (  )  [inline]
bool common::COLORF::operator!= ( const COLORF c  )  const [inline]
COLORF common::COLORF::operator* ( const COLORF c  )  const [inline]
COLORF common::COLORF::operator* ( float  s  )  const [inline]
COLORF& common::COLORF::operator*= ( const COLORF c  )  [inline]
COLORF& common::COLORF::operator*= ( float  s  )  [inline]
COLORF common::COLORF::operator+ ( const COLORF c  )  const [inline]
COLORF common::COLORF::operator+ (  )  const [inline]
COLORF& common::COLORF::operator+= ( const COLORF c  )  [inline]
COLORF common::COLORF::operator- ( const COLORF c  )  const [inline]
COLORF common::COLORF::operator- (  )  const [inline]
COLORF& common::COLORF::operator-= ( const COLORF c  )  [inline]
COLORF common::COLORF::operator/ ( float  s  )  const [inline]
COLORF& common::COLORF::operator/= ( float  s  )  [inline]
bool common::COLORF::operator== ( const COLORF c  )  const [inline]
void common::COLORF::Repair (  )  [inline]

Sprowadza składowe do zakresu 0.0 .. 1.0.


Member Data Documentation


The documentation for this struct was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1