common::DATESPAN Struct Reference
[DateTime Module]

Reprezentuje odcinek czasu. More...

#include <DateTime.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 DATESPAN (int Years, int Months, int Weeks, int Days)
DATESPANoperator+= (const DATESPAN &ds)
DATESPANoperator-= (const DATESPAN &ds)
DATESPANoperator*= (int n)
DATESPAN operator- () const
bool operator== (const DATESPAN &ds) const
bool operator!= (const DATESPAN &ds) const
int GetDays () const
 Zwraca liczbę dni (bez tygodni).
int GetWeeks () const
 Zwraca liczbę tygodni.
int GetMonths () const
 Zwraca liczbę miesięcy (bez lat).
int GetYears () const
 Zwraca liczbę lat.
int GetTotalDays () const
 Zwraca liczbę dni wliczając tygodnie (ale nie miesiące ani lata).
Ustawianie poszczególnych pólvoid Set (int Years, int Months, int Weeks, int Days)
void SetDays (int n)
void SetWeeks (int n)
void SetMonths (int n)
void SetYears (int n)

Static Public Member Functions

static DATESPAN Days (int n)
 Zwraca DATESPAN reprezentujący n dni.
static DATESPAN Day ()
 Zwraca DATESPAN reprezentujący 1 dzień.
static DATESPAN Weeks (int n)
 Zwraca DATESPAN reprezentujący n tygodni.
static DATESPAN Week ()
 Zwraca DATESPAN reprezentujący 1 tydzień.
static DATESPAN Months (int n)
 Zwraca DATESPAN reprezentujący n miesięcy.
static DATESPAN Month ()
 Zwraca DATESPAN reprezentujący 1 miesiąc.
static DATESPAN Years (int n)
 Zwraca DATESPAN reprezentujący n lat.
static DATESPAN Year ()
 Zwraca DATESPAN reprezentujący 1 rok.

Detailed Description

Reprezentuje odcinek czasu.

Przechowuje osobne liczby całkowite dla: lat, miesięcy, tygodni i dni. Można za jego pomocą przesuwać TMSTRUCT.


Constructor & Destructor Documentation

common::DATESPAN::DATESPAN ( int  Years,
int  Months,
int  Weeks,
int  Days 
) [inline]

Member Function Documentation

static DATESPAN common::DATESPAN::Day (  )  [inline, static]

Zwraca DATESPAN reprezentujący 1 dzień.

static DATESPAN common::DATESPAN::Days ( int  n  )  [inline, static]

Zwraca DATESPAN reprezentujący n dni.

int common::DATESPAN::GetDays (  )  const [inline]

Zwraca liczbę dni (bez tygodni).

int common::DATESPAN::GetMonths (  )  const [inline]

Zwraca liczbę miesięcy (bez lat).

int common::DATESPAN::GetTotalDays (  )  const [inline]

Zwraca liczbę dni wliczając tygodnie (ale nie miesiące ani lata).

int common::DATESPAN::GetWeeks (  )  const [inline]

Zwraca liczbę tygodni.

int common::DATESPAN::GetYears (  )  const [inline]

Zwraca liczbę lat.

static DATESPAN common::DATESPAN::Month (  )  [inline, static]

Zwraca DATESPAN reprezentujący 1 miesiąc.

static DATESPAN common::DATESPAN::Months ( int  n  )  [inline, static]

Zwraca DATESPAN reprezentujący n miesięcy.

bool common::DATESPAN::operator!= ( const DATESPAN ds  )  const [inline]
DATESPAN& common::DATESPAN::operator*= ( int  n  )  [inline]
DATESPAN& common::DATESPAN::operator+= ( const DATESPAN ds  )  [inline]
DATESPAN common::DATESPAN::operator- (  )  const [inline]
DATESPAN& common::DATESPAN::operator-= ( const DATESPAN ds  )  [inline]
bool common::DATESPAN::operator== ( const DATESPAN ds  )  const [inline]
void common::DATESPAN::Set ( int  Years,
int  Months,
int  Weeks,
int  Days 
) [inline]
void common::DATESPAN::SetDays ( int  n  )  [inline]
void common::DATESPAN::SetMonths ( int  n  )  [inline]
void common::DATESPAN::SetWeeks ( int  n  )  [inline]
void common::DATESPAN::SetYears ( int  n  )  [inline]
static DATESPAN common::DATESPAN::Week (  )  [inline, static]

Zwraca DATESPAN reprezentujący 1 tydzień.

static DATESPAN common::DATESPAN::Weeks ( int  n  )  [inline, static]

Zwraca DATESPAN reprezentujący n tygodni.

static DATESPAN common::DATESPAN::Year (  )  [inline, static]

Zwraca DATESPAN reprezentujący 1 rok.

static DATESPAN common::DATESPAN::Years ( int  n  )  [inline, static]

Zwraca DATESPAN reprezentujący n lat.


The documentation for this struct was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:54 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1