common::FRUSTUM_PLANES Struct Reference
[Frustum]

Frustum opisany 6 płaszczyznami z wektorami normalnymi zwróconymi do wewnątrz. More...

#include <Math.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 FRUSTUM_PLANES ()
 Tworzy niezainicjalizowany.
 FRUSTUM_PLANES (const MATRIX &WorldViewProj)
 Inicjalizuje na podstawie macierzy.
 FRUSTUM_PLANES (const FRUSTUM_POINTS &FrustumPoints)
 Inicjalizuje na podstawie reprezentacji punktowej.
void Set (const MATRIX &WorldViewProj)
 Wypełnia.
void Set (const FRUSTUM_POINTS &FrustumPoints)
void Normalize ()
 Normalizuje płaszczyzny.
PLANEoperator[] (size_t Index)
const PLANEoperator[] (size_t Index) const

Public Attributes

PLANE Planes [6]

Static Public Attributes

Indeksy do tablicy płaszczyzn

Przedrostek PLANE_ jest, bo NEAR zostało gdzieś zdefiniowane jako makro - grrrrr!static const size_t PLANE_LEFT = 0
static const size_t PLANE_RIGHT = 1
static const size_t PLANE_TOP = 2
static const size_t PLANE_BOTTOM = 3
static const size_t PLANE_NEAR = 4
static const size_t PLANE_FAR = 5

Detailed Description

Frustum opisany 6 płaszczyznami z wektorami normalnymi zwróconymi do wewnątrz.

Podczas tworzenia:


Constructor & Destructor Documentation

common::FRUSTUM_PLANES::FRUSTUM_PLANES (  )  [inline]

Tworzy niezainicjalizowany.

common::FRUSTUM_PLANES::FRUSTUM_PLANES ( const MATRIX WorldViewProj  )  [inline]

Inicjalizuje na podstawie macierzy.

common::FRUSTUM_PLANES::FRUSTUM_PLANES ( const FRUSTUM_POINTS FrustumPoints  )  [inline]

Inicjalizuje na podstawie reprezentacji punktowej.


Member Function Documentation

void common::FRUSTUM_PLANES::Normalize (  ) 

Normalizuje płaszczyzny.

const PLANE& common::FRUSTUM_PLANES::operator[] ( size_t  Index  )  const [inline]
PLANE& common::FRUSTUM_PLANES::operator[] ( size_t  Index  )  [inline]
void common::FRUSTUM_PLANES::Set ( const FRUSTUM_POINTS FrustumPoints  ) 
void common::FRUSTUM_PLANES::Set ( const MATRIX WorldViewProj  ) 

Wypełnia.


Member Data Documentation

const size_t common::FRUSTUM_PLANES::PLANE_BOTTOM = 3 [static]
const size_t common::FRUSTUM_PLANES::PLANE_FAR = 5 [static]
const size_t common::FRUSTUM_PLANES::PLANE_LEFT = 0 [static]
const size_t common::FRUSTUM_PLANES::PLANE_NEAR = 4 [static]
const size_t common::FRUSTUM_PLANES::PLANE_RIGHT = 1 [static]
const size_t common::FRUSTUM_PLANES::PLANE_TOP = 2 [static]

The documentation for this struct was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1