common::OBB Struct Reference
[Math ModuleAABB]

OBB - Oriented Bounding Box - prostopadłościan o dowolnej orientacji. More...

#include <Math.hpp>

List of all members.

Public Attributes

VEC3 Center
 Pozycja środka.
VEC3 HalfSize
 Połowa szerokości, wysokości, głębokości.
VEC3 Axes [3]
 Osie wskazujące lokalne kierunki X, Y, Z.

Detailed Description

OBB - Oriented Bounding Box - prostopadłościan o dowolnej orientacji.


Member Data Documentation

Osie wskazujące lokalne kierunki X, Y, Z.

Muszą być jednostkowe i wzajemnie prostopadłe.

Pozycja środka.

Połowa szerokości, wysokości, głębokości.


The documentation for this struct was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1