common::PLANE Struct Reference
[Math ModulePłaszczyzna]

Płaszczyzna. More...

#include <Math.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 PLANE ()
 PLANE (float a, float b, float c, float d)
 PLANE (const float *Arr)
 operator float * ()
 operator const float * () const
bool operator== (const PLANE &p) const
bool operator!= (const PLANE &p) const
PLANE operator+ () const
PLANE operator- () const
 Zwraca płaszczyznę zwróconą w przeciwną stronę.
PLANE operator* (float s) const
PLANE operator/ (float s) const
PLANEoperator*= (float s)
PLANEoperator/= (float s)

Public Attributes

float a
float b
float c
float d

Detailed Description

Płaszczyzna.

Reprezentuje płaszczyznę w przestrzeni 3D z jedną stroną dodatnią, a drugą ujemną. Opisana jest równaniem A x + B y + C z + D = 0. Wektor [A,B,C] to wektor normalny wskazujący w kierunku dodatniej półprzestrzeni. Jeśli płaszczyzna jest znormalizowana, wektor normalny jest znormalizowany, a D to odległość płaszczyzny od środka układu współrzędnych. Reprezentacja jako string to A,R,G,B np. "1,2,3,0.2". Płaszczyzna mająca a=b=c=0 (czyli stała ZERO) jest niepoprawna, zdegenerowana.


Constructor & Destructor Documentation

common::PLANE::PLANE (  )  [inline]
common::PLANE::PLANE ( float  a,
float  b,
float  c,
float  d 
) [inline]
common::PLANE::PLANE ( const float *  Arr  )  [inline]

Member Function Documentation

common::PLANE::operator const float * (  )  const [inline]
common::PLANE::operator float * (  )  [inline]
bool common::PLANE::operator!= ( const PLANE p  )  const [inline]
PLANE common::PLANE::operator* ( float  s  )  const [inline]
PLANE& common::PLANE::operator*= ( float  s  )  [inline]
PLANE common::PLANE::operator+ (  )  const [inline]
PLANE common::PLANE::operator- (  )  const [inline]

Zwraca płaszczyznę zwróconą w przeciwną stronę.

PLANE common::PLANE::operator/ ( float  s  )  const [inline]
PLANE& common::PLANE::operator/= ( float  s  )  [inline]
bool common::PLANE::operator== ( const PLANE p  )  const [inline]

Member Data Documentation


The documentation for this struct was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1