common::QUATERNION Struct Reference
[Math ModuleKwaternion]

Kwaternion. More...

#include <Math.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 QUATERNION ()
 QUATERNION (float x, float y, float z, float w)
 QUATERNION (const float *Array)
 operator float * ()
 operator const float * () const
bool operator== (const QUATERNION &v) const
bool operator!= (const QUATERNION &v) const
QUATERNION operator+ () const
QUATERNION operator- () const
QUATERNION operator+ (const QUATERNION &q) const
QUATERNION operator- (const QUATERNION &q) const
QUATERNION operator* (const QUATERNION &q) const
QUATERNIONoperator+= (const QUATERNION &q)
QUATERNIONoperator-= (const QUATERNION &q)
QUATERNIONoperator*= (const QUATERNION &q)
QUATERNIONoperator*= (float v)
QUATERNIONoperator/= (float v)

Public Attributes

float x
float y
float z
float w

Detailed Description

Kwaternion.

Reprezentacja jako łańcuch to: "x,y,z,w", np.: "1,2,3.5,-10". Kwaterniony są mnożone od drugiej strony niż matematycznie, dzięki czemu można łączyć obroty które reprezentują w porządku naturalnym, tak jak macierze.


Constructor & Destructor Documentation

common::QUATERNION::QUATERNION (  )  [inline]
common::QUATERNION::QUATERNION ( float  x,
float  y,
float  z,
float  w 
) [inline]
common::QUATERNION::QUATERNION ( const float *  Array  )  [inline]

Member Function Documentation

common::QUATERNION::operator const float * (  )  const [inline]
common::QUATERNION::operator float * (  )  [inline]
bool common::QUATERNION::operator!= ( const QUATERNION v  )  const [inline]
QUATERNION common::QUATERNION::operator* ( const QUATERNION q  )  const [inline]
QUATERNION& common::QUATERNION::operator*= ( float  v  )  [inline]
QUATERNION& common::QUATERNION::operator*= ( const QUATERNION q  )  [inline]
QUATERNION common::QUATERNION::operator+ ( const QUATERNION q  )  const [inline]
QUATERNION common::QUATERNION::operator+ (  )  const [inline]
QUATERNION& common::QUATERNION::operator+= ( const QUATERNION q  )  [inline]
QUATERNION common::QUATERNION::operator- ( const QUATERNION q  )  const [inline]
QUATERNION common::QUATERNION::operator- (  )  const [inline]
QUATERNION& common::QUATERNION::operator-= ( const QUATERNION q  )  [inline]
QUATERNION& common::QUATERNION::operator/= ( float  v  )  [inline]
bool common::QUATERNION::operator== ( const QUATERNION v  )  const [inline]

Member Data Documentation


The documentation for this struct was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1