common::RECT3D Struct Reference
[Math ModuleRect 3D]

Płaski prostokąt, dowolnie zorientowany w przestrzeni 3D. More...

#include <Math.hpp>

List of all members.

Public Attributes

VEC3 Center
 Pozycja środka.
VEC2 HalfSize
 Połowa szerokości, wysokości.
VEC3 Axes [2]
 Osie wskazujące lokalne kierunki X, Y.

Detailed Description

Płaski prostokąt, dowolnie zorientowany w przestrzeni 3D.


Member Data Documentation

Osie wskazujące lokalne kierunki X, Y.

Muszą być jednostkowe i wzajemnie prostopadłe.

Pozycja środka.

Połowa szerokości, wysokości.


The documentation for this struct was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1