common::RECTF Struct Reference
[Prostokąt]

Prostokąt z 4 floatów. More...

#include <Math.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 RECTF ()
 RECTF (const VEC2 &min_, const VEC2 &max_)
 RECTF (float minX, float minY, float maxX, float maxY)
 RECTF (const float *Arr)
 operator float * ()
 operator const float * () const
bool operator== (const RECTF &r) const
bool operator!= (const RECTF &r) const
RECTF operator+ () const
RECTF operator- () const
RECTF operator+ (const VEC2 &p) const
RECTF operator- (const VEC2 &p) const
RECTF operator* (float s) const
RECTF operator/ (float s) const
RECTFoperator+= (const VEC2 &p)
RECTFoperator-= (const VEC2 &p)
RECTFoperator*= (float s)
RECTFoperator/= (float s)
float & left ()
float & top ()
float & right ()
float & bottom ()
float left () const
float top () const
float right () const
float bottom () const
bool IsValid () const
void Repair ()
void Extend (float d)
 Powiększa prostokąt z każdej strony o podaną wartość.
float Diagonal () const
 Oblicza i zwraca długość przekątnej.
float Field () const
 Oblicza i zwraca pole powierzchni.
void GetSize (VEC2 *out) const
float GetSizeDim (uint dim) const
void GetHalfSize (VEC2 *out)
float GetHalfSizeDim (uint dim) const
void SetSize (const VEC2 &newSize)
 Zmienia szerokość i wysokość na podaną.
void SetSizeDim (uint dim, float newSize)
void GetCenter (VEC2 *Out) const
 Oblicza i zwraca pozycję środka.
float GetCenterDim (uint dim) const
void GetCorner (VEC2 *out, uint i) const
void GetEdge (VEC2 *outP1, VEC2 *outP2, uint index) const
 Returns begin point and end point of one of rectangle edges. index must be 0..3.
void GetQuad (RECTF *out, uint index) const
 Returns one of 4 possible quarters of this rect.
void AddInternalPoint (const VEC2 &p)
void AddInternalRect (const RECTF &rect)

Public Attributes

VEC2 Min
VEC2 Max

Detailed Description

Prostokąt z 4 floatów.


Constructor & Destructor Documentation

common::RECTF::RECTF (  )  [inline]
common::RECTF::RECTF ( const VEC2 min_,
const VEC2 max_ 
) [inline]
common::RECTF::RECTF ( float  minX,
float  minY,
float  maxX,
float  maxY 
) [inline]
common::RECTF::RECTF ( const float *  Arr  )  [inline]

Member Function Documentation

void common::RECTF::AddInternalPoint ( const VEC2 p  )  [inline]
void common::RECTF::AddInternalRect ( const RECTF rect  )  [inline]
float common::RECTF::bottom (  )  const [inline]
float& common::RECTF::bottom (  )  [inline]
float common::RECTF::Diagonal (  )  const [inline]

Oblicza i zwraca długość przekątnej.

void common::RECTF::Extend ( float  d  )  [inline]

Powiększa prostokąt z każdej strony o podaną wartość.

float common::RECTF::Field (  )  const [inline]

Oblicza i zwraca pole powierzchni.

void common::RECTF::GetCenter ( VEC2 Out  )  const [inline]

Oblicza i zwraca pozycję środka.

float common::RECTF::GetCenterDim ( uint  dim  )  const [inline]
void common::RECTF::GetCorner ( VEC2 out,
uint  i 
) const [inline]
void common::RECTF::GetEdge ( VEC2 outP1,
VEC2 outP2,
uint  index 
) const

Returns begin point and end point of one of rectangle edges. index must be 0..3.

void common::RECTF::GetHalfSize ( VEC2 out  )  [inline]
float common::RECTF::GetHalfSizeDim ( uint  dim  )  const [inline]
void common::RECTF::GetQuad ( RECTF out,
uint  index 
) const

Returns one of 4 possible quarters of this rect.

void common::RECTF::GetSize ( VEC2 out  )  const [inline]
float common::RECTF::GetSizeDim ( uint  dim  )  const [inline]
bool common::RECTF::IsValid (  )  const [inline]
float common::RECTF::left (  )  const [inline]
float& common::RECTF::left (  )  [inline]
common::RECTF::operator const float * (  )  const [inline]
common::RECTF::operator float * (  )  [inline]
bool common::RECTF::operator!= ( const RECTF r  )  const [inline]
RECTF common::RECTF::operator* ( float  s  )  const [inline]
RECTF& common::RECTF::operator*= ( float  s  )  [inline]
RECTF common::RECTF::operator+ ( const VEC2 p  )  const [inline]
RECTF common::RECTF::operator+ (  )  const [inline]
RECTF& common::RECTF::operator+= ( const VEC2 p  )  [inline]
RECTF common::RECTF::operator- ( const VEC2 p  )  const [inline]
RECTF common::RECTF::operator- (  )  const [inline]
RECTF& common::RECTF::operator-= ( const VEC2 p  )  [inline]
RECTF common::RECTF::operator/ ( float  s  )  const [inline]
RECTF& common::RECTF::operator/= ( float  s  )  [inline]
bool common::RECTF::operator== ( const RECTF r  )  const [inline]
void common::RECTF::Repair (  )  [inline]
float common::RECTF::right (  )  const [inline]
float& common::RECTF::right (  )  [inline]
void common::RECTF::SetSize ( const VEC2 newSize  )  [inline]

Zmienia szerokość i wysokość na podaną.

void common::RECTF::SetSizeDim ( uint  dim,
float  newSize 
) [inline]
float common::RECTF::top (  )  const [inline]
float& common::RECTF::top (  )  [inline]

Member Data Documentation


The documentation for this struct was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1