common::RECTI Struct Reference
[Math ModuleProstokąt]

Prostokąt z liczb całkowitych. More...

#include <Math.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 RECTI ()
 RECTI (const POINT_ &min_, const POINT_ &max_)
 RECTI (int minX, int minY, int maxX, int maxY)
 RECTI (const int *Arr)
 operator int * ()
 operator const int * () const
bool operator== (const RECTI &r) const
bool operator!= (const RECTI &r) const
RECTI operator+ () const
RECTI operator- () const
RECTI operator+ (const POINT_ &p) const
RECTI operator- (const POINT_ &p) const
RECTI operator* (int s) const
RECTIoperator+= (const POINT_ &p)
RECTIoperator-= (const POINT_ &p)
RECTIoperator*= (int s)
int & left ()
int & top ()
int & right ()
int & bottom ()
int left () const
int top () const
int right () const
int bottom () const
bool IsValid () const
void Repair ()
void Extend (int d)
 Powiększa prostokąt z każdej strony o podaną wartość.
float Diagonal () const
 Oblicza i zwraca długość przekątnej.
int Field () const
 Oblicza i zwraca pole powierzchni.
void GetSize (POINT_ *out) const
int GetSizeDim (uint dim) const
void GetHalfSize (POINT_ *out)
int GetHalfSizeDim (uint dim) const
void SetSize (const POINT_ &newSize)
void SetSizeDim (uint dim, int newSize)
void GetCenter (POINT_ *Out) const
int GetCenterDim (uint dim) const
void GetCorner (POINT_ *out, uint i) const
void GetEdge (POINT_ *outP1, POINT_ *outP2, uint index) const
 Returns begin point and end point of one of rectangle edges. index must be 0..3.
void AddInternalPoint (const POINT_ &p)
void AddInternalRect (const RECTI &rect)

Public Attributes

POINT_ Min
POINT_ Max

Detailed Description

Prostokąt z liczb całkowitych.

RECTI jest kompatybilny ze strukturą RECT z Win32API. Konwersja do i ze stringa: "left,top,right,bottom", np. "1,2,3,4". Niezależnie od układu współrzędnych, prawidłowy prostokąt jest wtedy, kiedy top jest mniejsze co do wartości od bottom, a left od right.


Constructor & Destructor Documentation

common::RECTI::RECTI (  )  [inline]
common::RECTI::RECTI ( const POINT_ min_,
const POINT_ max_ 
) [inline]
common::RECTI::RECTI ( int  minX,
int  minY,
int  maxX,
int  maxY 
) [inline]
common::RECTI::RECTI ( const int *  Arr  )  [inline]

Member Function Documentation

void common::RECTI::AddInternalPoint ( const POINT_ p  )  [inline]
void common::RECTI::AddInternalRect ( const RECTI rect  )  [inline]
int common::RECTI::bottom (  )  const [inline]
int& common::RECTI::bottom (  )  [inline]
float common::RECTI::Diagonal (  )  const [inline]

Oblicza i zwraca długość przekątnej.

void common::RECTI::Extend ( int  d  )  [inline]

Powiększa prostokąt z każdej strony o podaną wartość.

int common::RECTI::Field (  )  const [inline]

Oblicza i zwraca pole powierzchni.

void common::RECTI::GetCenter ( POINT_ Out  )  const [inline]
int common::RECTI::GetCenterDim ( uint  dim  )  const [inline]
void common::RECTI::GetCorner ( POINT_ out,
uint  i 
) const [inline]
void common::RECTI::GetEdge ( POINT_ outP1,
POINT_ outP2,
uint  index 
) const

Returns begin point and end point of one of rectangle edges. index must be 0..3.

void common::RECTI::GetHalfSize ( POINT_ out  )  [inline]
int common::RECTI::GetHalfSizeDim ( uint  dim  )  const [inline]
void common::RECTI::GetSize ( POINT_ out  )  const [inline]
int common::RECTI::GetSizeDim ( uint  dim  )  const [inline]
bool common::RECTI::IsValid (  )  const [inline]
int common::RECTI::left (  )  const [inline]
int& common::RECTI::left (  )  [inline]
common::RECTI::operator const int * (  )  const [inline]
common::RECTI::operator int * (  )  [inline]
bool common::RECTI::operator!= ( const RECTI r  )  const [inline]
RECTI common::RECTI::operator* ( int  s  )  const [inline]
RECTI& common::RECTI::operator*= ( int  s  )  [inline]
RECTI common::RECTI::operator+ ( const POINT_ p  )  const [inline]
RECTI common::RECTI::operator+ (  )  const [inline]
RECTI& common::RECTI::operator+= ( const POINT_ p  )  [inline]
RECTI common::RECTI::operator- ( const POINT_ p  )  const [inline]
RECTI common::RECTI::operator- (  )  const [inline]
RECTI& common::RECTI::operator-= ( const POINT_ p  )  [inline]
bool common::RECTI::operator== ( const RECTI r  )  const [inline]
void common::RECTI::Repair (  )  [inline]
int common::RECTI::right (  )  const [inline]
int& common::RECTI::right (  )  [inline]
void common::RECTI::SetSize ( const POINT_ newSize  )  [inline]
void common::RECTI::SetSizeDim ( uint  dim,
int  newSize 
) [inline]
int common::RECTI::top (  )  const [inline]
int& common::RECTI::top (  )  [inline]

Member Data Documentation


The documentation for this struct was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1