common::TMSTRUCT Struct Reference
[DateTime Module]

Reprezentuje moment czasu. More...

#include <DateTime.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 TMSTRUCT ()
 Tworzy niezainicjalizowany.
 TMSTRUCT (const DATETIME &dt)
 Tworzy na podstawie podanych danych.
 TMSTRUCT (const struct tm &tm)
 TMSTRUCT (uint2 Day, MONTH Month, int Year, uint2 Hour, uint2 Minute, uint2 Second, uint2 Millisec=0)
 TMSTRUCT (uint2 Day, MONTH Month, int Year)
void Set (const DATETIME &dt)
void Set (const struct tm &tm)
int GetYear () const
MONTH GetMonth () const
uint2 GetDay () const
uint2 GetHour () const
uint2 GetMinute () const
uint2 GetSecond () const
uint2 GetMillisecond () const
WEEKDAY GetWeekDay () const
 W razie potrzeby wylicza i zwraca dzień tygodnia.
TMSTRUCToperator+= (const DATESPAN &d)
TMSTRUCToperator-= (const DATESPAN &d)
void Add (const DATESPAN &d)
void Subtract (const DATESPAN &d)
bool IsValid () const
 Sprawdza poprawność.
bool IsSameDate (const TMSTRUCT &tm) const
bool IsSameTime (const TMSTRUCT &tm) const
void AddMonths (int MonDiff)
 Dodaje miesiące pozostawiając miesiąc i rok znormalizowane.
void AddDays (int DayDiff)
 Dodaje dni pozostawiając datę znormalizowaną.
void Set (uint2 Day, MONTH Month, int Year, uint2 Hour, uint2 Minute, uint2 Second, uint2 Millisec=0)
 Ustawia poszczególne pola.
void Set (uint2 Day, MONTH Month, int Year)
void SetYear (int Year)
void SetMonth (MONTH Month)
void SetDay (uint2 Day)
void SetHour (uint2 Hour)
void SetMinute (uint2 Minute)
void SetSecond (uint2 Second)
void SetMillisecond (uint2 Millisecond)
void ResetTime ()
 Zeruje czas, zostawia tylko datę. Czas będzie wynosił 00:00:00:0.
void GetTm (struct tm *Out) const
 Przetwarza na struct tm.

Detailed Description

Reprezentuje moment czasu.

Przechowuje osobne pola: dzien, miesiąc, rok, godzina, minuta, sekunda, milisekunda. Pamięta także dzień tygodnia, który wyliczany jest przy pierwszym odczytaniu (pole mutable).


Constructor & Destructor Documentation

common::TMSTRUCT::TMSTRUCT (  )  [inline]

Tworzy niezainicjalizowany.

common::TMSTRUCT::TMSTRUCT ( const DATETIME dt  )  [inline, explicit]

Tworzy na podstawie podanych danych.

common::TMSTRUCT::TMSTRUCT ( const struct tm &  tm  )  [inline, explicit]
common::TMSTRUCT::TMSTRUCT ( uint2  Day,
MONTH  Month,
int  Year,
uint2  Hour,
uint2  Minute,
uint2  Second,
uint2  Millisec = 0 
) [inline]
common::TMSTRUCT::TMSTRUCT ( uint2  Day,
MONTH  Month,
int  Year 
) [inline]

Member Function Documentation

void common::TMSTRUCT::Add ( const DATESPAN d  ) 
void common::TMSTRUCT::AddDays ( int  DayDiff  ) 

Dodaje dni pozostawiając datę znormalizowaną.

void common::TMSTRUCT::AddMonths ( int  MonDiff  ) 

Dodaje miesiące pozostawiając miesiąc i rok znormalizowane.

Może wyjść data poza zakresem np. 31 lutego.

uint2 common::TMSTRUCT::GetDay (  )  const [inline]
uint2 common::TMSTRUCT::GetHour (  )  const [inline]
uint2 common::TMSTRUCT::GetMillisecond (  )  const [inline]
uint2 common::TMSTRUCT::GetMinute (  )  const [inline]
MONTH common::TMSTRUCT::GetMonth (  )  const [inline]
uint2 common::TMSTRUCT::GetSecond (  )  const [inline]
void common::TMSTRUCT::GetTm ( struct tm *  Out  )  const

Przetwarza na struct tm.

WEEKDAY common::TMSTRUCT::GetWeekDay (  )  const [inline]

W razie potrzeby wylicza i zwraca dzień tygodnia.

int common::TMSTRUCT::GetYear (  )  const [inline]
bool common::TMSTRUCT::IsSameDate ( const TMSTRUCT tm  )  const
bool common::TMSTRUCT::IsSameTime ( const TMSTRUCT tm  )  const
bool common::TMSTRUCT::IsValid (  )  const

Sprawdza poprawność.

TMSTRUCT& common::TMSTRUCT::operator+= ( const DATESPAN d  )  [inline]
TMSTRUCT& common::TMSTRUCT::operator-= ( const DATESPAN d  )  [inline]
void common::TMSTRUCT::ResetTime (  )  [inline]

Zeruje czas, zostawia tylko datę. Czas będzie wynosił 00:00:00:0.

void common::TMSTRUCT::Set ( uint2  Day,
MONTH  Month,
int  Year 
) [inline]
void common::TMSTRUCT::Set ( uint2  Day,
MONTH  Month,
int  Year,
uint2  Hour,
uint2  Minute,
uint2  Second,
uint2  Millisec = 0 
)

Ustawia poszczególne pola.

void common::TMSTRUCT::Set ( const struct tm &  tm  ) 
void common::TMSTRUCT::Set ( const DATETIME dt  ) 
void common::TMSTRUCT::SetDay ( uint2  Day  )  [inline]
void common::TMSTRUCT::SetHour ( uint2  Hour  )  [inline]
void common::TMSTRUCT::SetMillisecond ( uint2  Millisecond  )  [inline]
void common::TMSTRUCT::SetMinute ( uint2  Minute  )  [inline]
void common::TMSTRUCT::SetMonth ( MONTH  Month  )  [inline]
void common::TMSTRUCT::SetSecond ( uint2  Second  )  [inline]
void common::TMSTRUCT::SetYear ( int  Year  )  [inline]
void common::TMSTRUCT::Subtract ( const DATESPAN d  )  [inline]

The documentation for this struct was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:54 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1