Profiler.hpp File Reference

Przyrząd do pomiarów czasu i wydajności. More...

#include <stack>
#include <map>
#include "DateTime.hpp"
#include "Threads.hpp"

Go to the source code of this file.

Classes

class  common::ProfilerItem
 Pozycja danych profilera. More...
class  common::Profiler
 Profiler. More...
class  common::Profile
 Klasa, której obiekt możesz dla wygody utworzyć zamiast wywoływać Begin i End profilera. More...
class  common::FlatProfiler< KeyT, KeyTraits >
 Class to measure duration of some code in a flat manner, without any hierarchy. More...
struct  common::FlatProfiler< KeyT, KeyTraits >::ENTRY
class  common::FlatProfilerSampler< KeyT, KeyTraits >
 Support RIAA class to collect time sample for FlatProfiler. More...

Namespaces

namespace  common
 

Główna przestrzeń nazw biblioteki CommonLib.


Defines

#define PROFILE_GUARD(profiler, Name)   common::Profile __profile_guard_object(profiler, Name);

Enumerations

enum  common::PROFILER_UNITS { common::PROFILER_UNITS_MILLISECONDS, common::PROFILER_UNITS_SECONDS }

Detailed Description

Przyrząd do pomiarów czasu i wydajności.

Author:
Adam Sawicki - sawickiap@poczta.onet.pl - http://regedit.gamedev.pl/

Część biblioteki CommonLib
Kodowanie Windows-1250, koniec wiersza CR+LF, test: Zażółć gęślą jaźń
Licencja: GNU LGPL.
Dokumentacja: Module_Profiler
Elementy modułu: Profile module


Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1