Files.hpp File Reference

Obsługa plików i systemu plików. More...

#include "Stream.hpp"

Go to the source code of this file.

Classes

class  common::FileStream
 Strumień plikowy. More...
class  common::DirLister
 Klasa do listowania zawartości katalogu. More...

Namespaces

namespace  common
 

Główna przestrzeń nazw biblioteki CommonLib.


Enumerations

enum  common::FILE_ITEM_TYPE { common::IT_NONE, common::IT_DIR, common::IT_FILE }
 

Rodzaj elementu systemu plików.

More...
enum  common::FILE_MODE {
  common::FM_WRITE, common::FM_WRITE_PLUS, common::FM_READ, common::FM_READ_PLUS,
  common::FM_APPEND, common::FM_APPEND_PLUS
}
 

Tryb otwarcia pliku.

More...
enum  common::FILE_ENCODING {
  common::FILE_ENCODING_UTF16_LE = 1, common::FILE_ENCODING_UTF8 = 2, common::FILE_ENCODING_ANSI = 3, common::FILE_ENCODING_FORCE_BOM = 0x00010000,
  common::FILE_ENCODING_NO_BOM = 0x00020000, common::FILE_ENCODING_AUTODETECT = 0x00040000
}
 

Kodowanie pliku tekstowego.

More...

Functions

void common::SaveStringToFile (const tstring &FileName, const string &Data)
 Zapisuje podany łańcuch jako treść pliku.
void common::SaveDataToFile (const tstring &FileName, const void *Data, size_t NumBytes)
 Zapisuje podany łańcuch jako treść pliku.
void common::LoadStringFromFile (const tstring &FileName, string *Data)
 Wczytuje całą zawartość pliku do łańcucha.
void common::SaveStringToFile (const tstring &FileName, const wstring &Data)
 Wersje Unicode.
void common::LoadStringFromFile (const tstring &FileName, wstring *Data)
bool common::GetFileItemInfo (const tstring &Path, FILE_ITEM_TYPE *OutType, uint *OutSize, DATETIME *OutModificationTime, DATETIME *OutCreationTime=NULL, DATETIME *OutAccessTime=NULL)
 Zwraca wybrane informacje na temat pliku/katalogu.
void common::MustGetFileItemInfo (const tstring &Path, FILE_ITEM_TYPE *OutType, uint *OutSize, DATETIME *OutModificationTime, DATETIME *OutCreationTime=NULL, DATETIME *OutAccessTime=NULL)
FILE_ITEM_TYPE common::GetFileItemType (const tstring &Path)
 Zwraca typ - czy to jest plik, katalog czy błąd/nie-istnieje.
bool common::UpdateFileTimeToNow (const tstring &FileName)
 Ustawia czas dostępu i modyfikacji podanego pliku na bieżący.
void common::MustUpdateFileTimeToNow (const tstring &FileName)
bool common::UpdateFileTime (const tstring &FileName, const DATETIME &ModificationTime, const DATETIME &AccessTime)
 Ustawia czas dostępu i modyfikacji podanego pliku na podane.
void common::MustUpdateFileTime (const tstring &FileName, const DATETIME &ModificationTime, const DATETIME &AccessTime)
bool common::CreateDirectory (const tstring &Path)
 Tworzy katalog.
void common::MustCreateDirectory (const tstring &Path)
bool common::DeleteDirectory (const tstring &Path)
 Usuwa katalog.
void common::MustDeleteDirectory (const tstring &Path)
bool common::CreateDirectoryChain (const tstring &Path)
 Tworzy całą ścieżkę katalogów aż po podanego, np. "C:\A\B\C" nawet jeśli nie istniał nawet "C:\A".
void common::MustCreateDirectoryChain (const tstring &Path)
bool common::DeleteFile (const tstring &FileName)
 Usuwa plik.
void common::MustDeleteFile (const tstring &FileName)
bool common::MoveItem (const tstring &OldPath, const tstring &NewPath)
 Przenosi lub zmienia nazwę pliku lub katalogu.
void common::MustMoveItem (const tstring &OldPath, const tstring &NewPath)
void common::SaveUnicodeToFile (const tstring &FileName, const wstring &Data, unsigned Encoding)
 Zapisuje tekst Unicode do pliku w podanym kodowaniu.
void common::SaveUnicodeToFile (const tstring &FileName, const wchar_t *Data, unsigned NumChars, unsigned Encoding)
void common::SaveUnicodeToStream (Stream *Dest, const wstring &Data, unsigned Encoding)
void common::SaveUnicodeToStream (Stream *Dest, const wchar_t *Data, unsigned NumChars, unsigned Encoding)
void common::LoadUnicodeFromFile (const tstring &FileName, wstring *Out, unsigned Encoding, FILE_ENCODING *OutEncoding=NULL)
 Wczytuje plik tekstowy do łańcucha Unicode.
void common::LoadUnicodeFromFile (const tstring &FileName, string *Out, unsigned Encoding, FILE_ENCODING *OutEncoding=NULL)
 Wczytuje plik tekstowy do łańcucha ANSI.
void common::LoadUnicodeFromStream (SeekableStream *Src, wstring *Out, unsigned Encoding, FILE_ENCODING *OutEncoding=NULL)
void common::LoadUnicodeFromStream (SeekableStream *Src, string *Out, unsigned Encoding, FILE_ENCODING *OutEncoding=NULL)

Detailed Description

Obsługa plików i systemu plików.

Author:
Adam Sawicki - sawickiap@poczta.onet.pl - http://regedit.gamedev.pl/

Część biblioteki CommonLib
Kodowanie Windows-1250, koniec wiersza CR+LF, test: Zażółć gęślą jaźń
Licencja: GNU LGPL.
Dokumentacja: Module_Files
Elementy modułu: Files Module


Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1