Logger.hpp File Reference

Mechanizm logowania komunikatów. More...

Go to the source code of this file.

Classes

class  common::Logger
 Logger - klasa główna systemu logującego. More...
class  common::ILog
 Abstrakcyjna kasa bazowa wszelkich logów. More...
class  common::TextFileLog
 Log do pliku TXT. More...
class  common::HtmlFileLog
 Log do pliku HTML. More...
struct  common::HtmlFileLog::STYLE
class  common::OstreamLog
 Log zapisujący do strumienia wyjściowego biblioteki standardowej C++ - std::ostream. More...

Namespaces

namespace  std
 

STL namespace.


namespace  common
 

Główna przestrzeń nazw biblioteki CommonLib.


Defines

#define LOG(Type, s)   { if (common::IsLogger()) common::GetLogger().Log((Type), (s)); else assert(0 && "LOG macro: Logger not initialized."); }
 Skrót do łatwego zalogowania łańcucha.

Typedefs

typedef basic_ostream< char,
char_traits< char > > 
std::ostream

Enumerations

enum  common::LOG_FILE_MODE { common::FILE_MODE_NORMAL, common::FILE_MODE_FLUSH, common::FILE_MODE_REOPEN }
 

Tryby, w jakich może pracować logger plikowy.

More...

Functions

void common::CreateLogger (bool UseQueue)
 Tworzy logger.
void common::DestroyLogger ()
 Usuwa logger.
Logger & common::GetLogger ()
 Pobiera logger.
bool common::IsLogger ()
 Zwraca true, jeśli Logger jest zainicjowany.

Detailed Description

Mechanizm logowania komunikatów.

Author:
Adam Sawicki - sawickiap@poczta.onet.pl - http://regedit.gamedev.pl/

Część biblioteki CommonLib
Kodowanie Windows-1250, koniec wiersza CR+LF, test: Zażółć gęślą jaźń
Licencja: GNU LGPL.
Dokumentacja: Module_Logger
Elementy modułu: Logger Module


Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1