common::CharWriter Class Reference
[Stream Module]

Nakładka przyspieszająca zapisująca do strumienia pojedyncze znaki i inne rzeczy. More...

#include <Stream.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 CharWriter (Stream *a_Stream)
 ~CharWriter ()
void WriteChar (char Ch)
 Zapisuje pojedynczy znak.
void WriteString (const string &s)
 Zapisuje po prostu znaki łańcucha, bez żadnej długości.
void WriteString (const char *s)
 Zapisuje łańcuch zakończony zerem.
void WriteString (const char *s, size_t NumChars)
 Zapisuje łańcuch podanej długości.
void WriteData (const void *Data, size_t Length)
 Zapisuje surowe dane binarne.
template<typename T >
void WriteEx (const T &x)
 Zapisuje dowolną informację przerobioną na postać tekstową, o ile da się przerobić.
void Flush ()
 Wymusza opróżnienie bufora i wysłanie pozostałych w nim danych do strumienia.

Detailed Description

Nakładka przyspieszająca zapisująca do strumienia pojedyncze znaki i inne rzeczy.


Constructor & Destructor Documentation

common::CharWriter::CharWriter ( Stream a_Stream  )  [inline]
common::CharWriter::~CharWriter (  ) 

Member Function Documentation

void common::CharWriter::Flush (  )  [inline]

Wymusza opróżnienie bufora i wysłanie pozostałych w nim danych do strumienia.

void common::CharWriter::WriteChar ( char  Ch  )  [inline]

Zapisuje pojedynczy znak.

void common::CharWriter::WriteData ( const void *  Data,
size_t  Length 
)

Zapisuje surowe dane binarne.

template<typename T >
void common::CharWriter::WriteEx ( const T &  x  )  [inline]

Zapisuje dowolną informację przerobioną na postać tekstową, o ile da się przerobić.

void common::CharWriter::WriteString ( const char *  s,
size_t  NumChars 
) [inline]

Zapisuje łańcuch podanej długości.

void common::CharWriter::WriteString ( const char *  s  )  [inline]

Zapisuje łańcuch zakończony zerem.

void common::CharWriter::WriteString ( const string &  s  ) 

Zapisuje po prostu znaki łańcucha, bez żadnej długości.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1