common::Error Class Reference
[Error Module]

Klasa bazowa błędów. More...

#include <Error.hpp>

Inheritance diagram for common::Error:
common::AVIFileError common::DevILError common::DirectXError common::ErrnoError common::FmodError common::OpenGLError common::SDLError common::TokenizerError common::Win32Error common::WinSockError common::ZlibError

List of all members.

Public Member Functions

void Push (const tstring &msg, const tstring &file=_T(""), int line=0)
 Dodaje komunikat na stos.
void GetMessage_ (tstring *Msg, const tstring &Indent=_T(""), const tstring &EOL=EOL) const
 Zwraca pełny opis błędu w jednym łańcuchu.
 Error (const tstring &msg, const tstring &file=_T(""), int line=0)
 Utworzenie ogólnego błędu.

Protected Member Functions

 Error ()
 Użyj tego konstruktora, jeśli musisz najpierw coś policzyć, a dopiero potem utworzyć komunikat o błędzie.

Detailed Description

Klasa bazowa błędów.


Constructor & Destructor Documentation

common::Error::Error (  )  [inline, protected]

Użyj tego konstruktora, jeśli musisz najpierw coś policzyć, a dopiero potem utworzyć komunikat o błędzie.

common::Error::Error ( const tstring msg,
const tstring file = _T(""),
int  line = 0 
) [inline]

Utworzenie ogólnego błędu.


Member Function Documentation

void common::Error::GetMessage_ ( tstring Msg,
const tstring Indent = _T(""),
const tstring EOL = EOL 
) const

Zwraca pełny opis błędu w jednym łańcuchu.

Parameters:
Indent Łańcuch od którego ma się zaczynać każdy komunikat (wcięcie).
EOL Łańcuch oddzielający komunikaty (koniec wiersza). Nie dołączany na końcu.
void common::Error::Push ( const tstring msg,
const tstring file = _T(""),
int  line = 0 
)

Dodaje komunikat na stos.

Parameters:
file użyj __TFILE__
line użyj __LINE__

The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:54 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1