common::Hash_Calc Class Reference
[Stream Module]

Klasa obliczająca hash 32-bitowy z kolejno podawanych bloków danych. More...

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::Hash_Calc:
common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 Hash_Calc ()
virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
uint4 Finish ()
 Kończy obliczenia i zwraca policzoną sumę.
void Reset ()
 Rozpoczyna liczenie nowej sumy.

Static Public Member Functions

static uint4 Calc (const void *Buf, uint4 BufLen)
 Po prostu oblicza sumę kontrolną z podanych danych.
static uint4 Calc (const string &s)
static uint4 Calc (const wstring &s)

Detailed Description

Klasa obliczająca hash 32-bitowy z kolejno podawanych bloków danych.

Algorytm: Jenkins One-at-a-time hash, http://www.burtleburtle.net/bob/hash/doobs.html Strumień tylko do zapisu. Prawidłowe użycie: Hash_Calc::Write(), Hash_Calc::Write() (lub inne funkcje zapisujące), ..., Hash_Calc::Finish(). Po wywołaniu Hash_Calc::Finish() nie można dalej zapisywać danych! Hash_Calc::Reset() - rozpoczyna liczenie sumy od nowa.


Constructor & Destructor Documentation

common::Hash_Calc::Hash_Calc (  )  [inline]

Member Function Documentation

static uint4 common::Hash_Calc::Calc ( const wstring &  s  )  [static]
static uint4 common::Hash_Calc::Calc ( const string &  s  )  [static]
static uint4 common::Hash_Calc::Calc ( const void *  Buf,
uint4  BufLen 
) [static]

Po prostu oblicza sumę kontrolną z podanych danych.

uint4 common::Hash_Calc::Finish (  ) 

Kończy obliczenia i zwraca policzoną sumę.

void common::Hash_Calc::Reset (  )  [inline]

Rozpoczyna liczenie nowej sumy.

virtual void common::Hash_Calc::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1