common::MersenneTwister Class Reference
[Generator liczb pseudolosowych]

Wolniejszy w inicjalizacji, generowaniu i większy, ale za to tużo lepszy generator liczb pseudolosowych. More...

#include <Base.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 MersenneTwister ()
 Inicjalizuje bieżącym czasem systemowym.
 MersenneTwister (uint Seed)
 Inicjalizuje podanym ziarnem.
 MersenneTwister (uint InitKeys[], int KeyCount)
 Inicjalizuje ziarnem w postaci podanej tablicy.
uint NextUint ()
 Generuje liczbę uint [0,0xffffffff].
int NextInt31 ()
 Generuje liczbę int [0,0x7fffffff].
double NextReal1 ()
 Generuje liczbę double [0,1].
double NextReal2 ()
 Generuje liczbę double [0,1).
double NextReal3 ()
 Generuje liczbę double (0,1).
double NextReal_Res53 ()
 Generuje liczbę double [0,1) z rozdzielczością 53 bitów.

Detailed Description

Wolniejszy w inicjalizacji, generowaniu i większy, ale za to tużo lepszy generator liczb pseudolosowych.

Źródło: Mersenne Twister Home Page, http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html


Constructor & Destructor Documentation

common::MersenneTwister::MersenneTwister (  ) 

Inicjalizuje bieżącym czasem systemowym.

common::MersenneTwister::MersenneTwister ( uint  Seed  ) 

Inicjalizuje podanym ziarnem.

common::MersenneTwister::MersenneTwister ( uint  InitKeys[],
int  KeyCount 
)

Inicjalizuje ziarnem w postaci podanej tablicy.


Member Function Documentation

int common::MersenneTwister::NextInt31 (  ) 

Generuje liczbę int [0,0x7fffffff].

double common::MersenneTwister::NextReal1 (  ) 

Generuje liczbę double [0,1].

double common::MersenneTwister::NextReal2 (  ) 

Generuje liczbę double [0,1).

double common::MersenneTwister::NextReal3 (  ) 

Generuje liczbę double (0,1).

double common::MersenneTwister::NextReal_Res53 (  ) 

Generuje liczbę double [0,1) z rozdzielczością 53 bitów.

uint common::MersenneTwister::NextUint (  ) 

Generuje liczbę uint [0,0xffffffff].


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:54 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1