common::RingBuffer Class Reference
[Stream Module]

Bufor kołowy. More...

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::RingBuffer:
common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 RingBuffer (uint Capacity)
virtual ~RingBuffer ()
uint GetSize ()
 Zwraca liczbę bajtów w buforze.
uint GetCapacity ()
 Zwraca pojemność bufora.
bool IsEmpty ()
 Zwraca true, jeśli bufor jest pusty.
bool IsFull ()
 Zwraca true, jeśli bufor jest pełny.
virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
virtual size_t Read (void *Out, size_t MaxLength)
 Odczytuje dane.
virtual void MustRead (void *Out, size_t Length)
 Odczytuje tyle bajtów, ile się zażąda.
virtual bool End ()
 Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.
virtual size_t Skip (size_t MaxLength)
 Pomija co najwyżej podaną liczbę bajtów (chyba że wcześniej osiągnięto koniec).

Detailed Description

Bufor kołowy.


Constructor & Destructor Documentation

common::RingBuffer::RingBuffer ( uint  Capacity  ) 
virtual common::RingBuffer::~RingBuffer (  )  [virtual]

Member Function Documentation

virtual bool common::RingBuffer::End (  )  [virtual]

Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.

Zwraca true, jeśli osiągnięto koniec strumienia (W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.

uint common::RingBuffer::GetCapacity (  )  [inline]

Zwraca pojemność bufora.

uint common::RingBuffer::GetSize (  )  [inline]

Zwraca liczbę bajtów w buforze.

bool common::RingBuffer::IsEmpty (  )  [inline]

Zwraca true, jeśli bufor jest pusty.

bool common::RingBuffer::IsFull (  )  [inline]

Zwraca true, jeśli bufor jest pełny.

virtual void common::RingBuffer::MustRead ( void *  Data,
size_t  Length 
) [virtual]

Odczytuje tyle bajtów, ile się zażąda.

Jeśli koniec pliku albo jeśli odczytano mniej, zgłasza błąd. (Można ją przeładować, ale nie trzeba - ma swoją wersję oryginalną)

Reimplemented from common::Stream.

virtual size_t common::RingBuffer::Read ( void *  Data,
size_t  MaxLength 
) [virtual]

Odczytuje dane.

Jeśli osiągnięto koniec, funkcja nie zwraca błędu, a liczba odczytanych bajtów to 0. (W oryginale: zgłasza błąd)

Parameters:
Size Liczba bajtów do odczytania
Returns:
Zwraca liczbę bajtów, jakie udało się odczytać

Reimplemented from common::Stream.

virtual size_t common::RingBuffer::Skip ( size_t  MaxLength  )  [virtual]

Pomija co najwyżej podaną liczbę bajtów (chyba że wcześniej osiągnięto koniec).

(Można ją przeładować, ale nie trzeba - ma swoją wersję oryginalną)

Returns:
Zwraca liczbę pominiętych bajtów.

Reimplemented from common::Stream.

virtual void common::RingBuffer::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1