common::GameTime Struct Reference
[DateTime Module]

Reprezentuje bądź to bezwzględny czas systemowy, bądź też odcinek (róznicę) czasu, jeśli odjęte dwa GameTime. More...

#include <DateTime.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 GameTime ()
 GameTime (int8 v)
void SetInt8 (int8 v)
int8 GetInt8 () const
GameTime operator+ () const
GameTime operator- () const
GameTime operator* (int8 v) const
GameTime operator/ (int8 v) const
GameTime operator% (int8 v) const
GameTime operator+ (GameTime v) const
GameTime operator- (GameTime v) const
GameTimeoperator= (GameTime v)
GameTimeoperator+= (GameTime v)
GameTimeoperator-= (GameTime v)
GameTimeoperator*= (int8 v)
GameTimeoperator/= (int8 v)
GameTimeoperator%= (int8 v)
bool operator== (GameTime v) const
bool operator!= (GameTime v) const
bool operator< (GameTime v) const
bool operator> (GameTime v) const
bool operator<= (GameTime v) const
bool operator>= (GameTime v) const
float ToSeconds_f () const
double ToSeconds_d () const
int8 ToMilliseconds () const
int ToMilliseconds_i () const
TIMESPAN ToTimespan () const

Static Public Member Functions

static void Initialize ()
 Trzeba wywołać na początku programu, żeby poprawnie działała klasa GameTime.

Static Public Attributes

static const GameTime ZERO

Friends

GameTime GetCurrentGameTime ()
GameTime MillisecondsToGameTime (int Milliseconds)
GameTime MillisecondsToGameTime (int8 Milliseconds)
GameTime SecondsToGameTime (float Seconds)
GameTime SecondsToGameTime (double Seconds)

Detailed Description

Reprezentuje bądź to bezwzględny czas systemowy, bądź też odcinek (róznicę) czasu, jeśli odjęte dwa GameTime.

Wartość bezwzględna jest mierzona od chwili startu programu.


Constructor & Destructor Documentation

common::GameTime::GameTime (  )  [inline]
common::GameTime::GameTime ( int8  v  )  [inline, explicit]

Member Function Documentation

int8 common::GameTime::GetInt8 (  )  const [inline]
static void common::GameTime::Initialize (  )  [static]

Trzeba wywołać na początku programu, żeby poprawnie działała klasa GameTime.

bool common::GameTime::operator!= ( GameTime  v  )  const [inline]
GameTime common::GameTime::operator% ( int8  v  )  const [inline]
GameTime& common::GameTime::operator%= ( int8  v  )  [inline]
GameTime common::GameTime::operator* ( int8  v  )  const [inline]
GameTime& common::GameTime::operator*= ( int8  v  )  [inline]
GameTime common::GameTime::operator+ ( GameTime  v  )  const [inline]
GameTime common::GameTime::operator+ (  )  const [inline]
GameTime& common::GameTime::operator+= ( GameTime  v  )  [inline]
GameTime common::GameTime::operator- ( GameTime  v  )  const [inline]
GameTime common::GameTime::operator- (  )  const [inline]
GameTime& common::GameTime::operator-= ( GameTime  v  )  [inline]
GameTime common::GameTime::operator/ ( int8  v  )  const [inline]
GameTime& common::GameTime::operator/= ( int8  v  )  [inline]
bool common::GameTime::operator< ( GameTime  v  )  const [inline]
bool common::GameTime::operator<= ( GameTime  v  )  const [inline]
GameTime& common::GameTime::operator= ( GameTime  v  )  [inline]
bool common::GameTime::operator== ( GameTime  v  )  const [inline]
bool common::GameTime::operator> ( GameTime  v  )  const [inline]
bool common::GameTime::operator>= ( GameTime  v  )  const [inline]
void common::GameTime::SetInt8 ( int8  v  )  [inline]
int8 common::GameTime::ToMilliseconds (  )  const
int common::GameTime::ToMilliseconds_i (  )  const [inline]
double common::GameTime::ToSeconds_d (  )  const [inline]
float common::GameTime::ToSeconds_f (  )  const [inline]
TIMESPAN common::GameTime::ToTimespan (  )  const [inline]

Friends And Related Function Documentation

GameTime GetCurrentGameTime (  )  [friend]
GameTime MillisecondsToGameTime ( int8  Milliseconds  )  [friend]
GameTime MillisecondsToGameTime ( int  Milliseconds  )  [friend]
GameTime SecondsToGameTime ( double  Seconds  )  [friend]
GameTime SecondsToGameTime ( float  Seconds  )  [friend]

Member Data Documentation


The documentation for this struct was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:54 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1