common::Barrier Class Reference
[Threads Module]

Bariera. More...

#include <Threads.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 Barrier (uint NumThreads)
 ~Barrier ()
void Wait ()

Detailed Description

Bariera.

Wątki które wywołują Wait() blokują się czekając, aż się ich uzbiera tyle czekających, ile wynosi przekazany do konstruktora NumThreads. Kiedy ostatni z nich wywoła Wait(), wszystkie ruszają dalej.


Constructor & Destructor Documentation

common::Barrier::Barrier ( uint  NumThreads  ) 
common::Barrier::~Barrier (  ) 

Member Function Documentation

void common::Barrier::Wait (  ) 

The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1