Threads Module

Classes

class  common::Thread
 Klasa bazowa wątku. More...
class  common::Mutex
 Muteks. More...
class  common::MutexLock
 Klasa pomagająca blokować muteks. More...
class  common::Semaphore
 Semafor zliczający. More...
class  common::Cond
 Zmienna warunkowa. More...
class  common::Barrier
 Bariera. More...
class  common::Event
 Zdarzenie. More...
class  common::RWLock
class  common::ReadLock
class  common::WriteLock

Defines

#define MUTEX_LOCK(M)   common::MutexLock __mutex_lock_obj(M);

Detailed Description

Dokumentacja: Module_Threads
Nagłówek: Threads.hpp


Define Documentation

#define MUTEX_LOCK (  )     common::MutexLock __mutex_lock_obj(M);

Dla jeszcze więszej wygody, zamiast tworzyć obiekt klasy MutexLock wystarczy na początku funkcji czy dowolnego bloku { } postawić to makro (M ma być typu Mutex*).


Generated on Wed Dec 16 20:44:53 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1