common::Semaphore Class Reference
[Threads Module]

Semafor zliczający. More...

#include <Threads.hpp>

List of all members.

Public Member Functions

 Semaphore (uint InitialValue)
 ~Semaphore ()
void P ()
 Opuszcza semafor - zmniejsza jego wartość o jeden.
bool TryP ()
 Próbuje opuścić semafor - zmniejszyć jego wartość o jeden.
bool TimeoutP (uint Milliseconds)
 Próbuje opuściś semafor czekając co najwyżej podany czas.
void V ()
 Podnosi semafor zwiększając go o 1. Nigdy nie blokuje.
void V (uint ReleaseCount)
 Podnosi semafor zwiększając go o ReleaseCount. Nigdy nie blokuje.

Detailed Description

Semafor zliczający.


Constructor & Destructor Documentation

common::Semaphore::Semaphore ( uint  InitialValue  ) 
common::Semaphore::~Semaphore (  ) 

Member Function Documentation

void common::Semaphore::P (  ) 

Opuszcza semafor - zmniejsza jego wartość o jeden.

Jeśli semafor jest zerowy, czeka aż ktoś go podniesie zanim go opuści i zwróci sterowanie.

bool common::Semaphore::TimeoutP ( uint  Milliseconds  ) 

Próbuje opuściś semafor czekając co najwyżej podany czas.

  • Jeśli się uda, zmniejsza i zwraca true.
  • Jeśli się nie uda przez podany czas, bo wartość wynosi 0, zwraca false.
bool common::Semaphore::TryP (  ) 

Próbuje opuścić semafor - zmniejszyć jego wartość o jeden.

  • Jeśli się uda, zmniejsza i zwraca true.
  • Jeśli się nie uda bo wartość wynosi 0, nie blokuje sterowania tylko zawraca false.
void common::Semaphore::V ( uint  ReleaseCount  ) 

Podnosi semafor zwiększając go o ReleaseCount. Nigdy nie blokuje.

void common::Semaphore::V (  ) 

Podnosi semafor zwiększając go o 1. Nigdy nie blokuje.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1