Threads.hpp File Reference

Biblioteka do wielowątkowości i synchronizacji. More...

Go to the source code of this file.

Classes

class  common::Thread
 Klasa bazowa wątku. More...
class  common::Mutex
 Muteks. More...
class  common::MutexLock
 Klasa pomagająca blokować muteks. More...
class  common::Semaphore
 Semafor zliczający. More...
class  common::Cond
 Zmienna warunkowa. More...
class  common::Barrier
 Bariera. More...
class  common::Event
 Zdarzenie. More...
class  common::RWLock
class  common::ReadLock
class  common::WriteLock

Namespaces

namespace  common
 

Główna przestrzeń nazw biblioteki CommonLib.


Defines

#define MUTEX_LOCK(M)   common::MutexLock __mutex_lock_obj(M);

Detailed Description

Biblioteka do wielowątkowości i synchronizacji.

Author:
Adam Sawicki - sawickiap@poczta.onet.pl - http://regedit.gamedev.pl/

Część biblioteki CommonLib
Kodowanie Windows-1250, koniec wiersza CR+LF, test: Zażółć gęślą jaźń
Licencja: GNU LGPL.
Dokumentacja: Module_Threads
Elementy modułu: Threads Module


Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1