common::Event Class Reference
[Threads Module]

Zdarzenie. More...

#include <Threads.hpp>

List of all members.

Public Types

enum  TYPE { TYPE_AUTO_RESET, TYPE_MANUAL_RESET }

Public Member Functions

 Event (bool InitialState, TYPE Type)
 ~Event ()
void Set ()
 Zmienia stan na true.
void Reset ()
 Zmienia stan na false.
void Wait ()
 Czeka, aż stan będzie true.
bool Test ()
 Zwraca stan.
bool TimeoutWait (uint Milliseconds)
 Czeka, aż stan będzie true przez co najwyżej podany czas.

Detailed Description

Zdarzenie.

Ten obiekt, wzorowany na WinAPI. Jest trochę podobny do zmiennej warunkowej, ale ma swój stan - true lub false.


Member Enumeration Documentation

Enumerator:
TYPE_AUTO_RESET 

Zdarzenie samo przywróci się do false, kiedy jakiś jeden wątek doczeka się true w wywołaniu Wait. SetEvent() wznawia jeden wątek czekajacy na Wait.

TYPE_MANUAL_RESET 

Zdarzenie samo nie przywróci się do false. SetEvent() wznawia wszystkie wątki czekające na Wait.


Constructor & Destructor Documentation

common::Event::Event ( bool  InitialState,
TYPE  Type 
)
common::Event::~Event (  ) 

Member Function Documentation

void common::Event::Reset (  ) 

Zmienia stan na false.

void common::Event::Set (  ) 

Zmienia stan na true.

bool common::Event::Test (  ) 

Zwraca stan.

Event::TYPE_AUTO_RESET: Jeśli był true, przestawia go z powrotem na false.

bool common::Event::TimeoutWait ( uint  Milliseconds  ) 

Czeka, aż stan będzie true przez co najwyżej podany czas.

  • Jeśli jest albo się doczeka aż będzie, zwraca true.
  • Jeśli się nie doczeka przez podany czas (stan jest cały czas false), zwraca false.
  • Event::TYPE_AUTO_RESET: Kiedy się doczeka na stan true, przestawia go z powrotem na false.
void common::Event::Wait (  ) 

Czeka, aż stan będzie true.

  • Jeśli już jest, zwraca sterowanie od razu.
  • Event::TYPE_AUTO_RESET: Kiedy się doczeka, przestawia go z powrotem na false.

The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1