common::Base64Decoder Class Reference
[Stream Module]

Dekoduje ciąg znaków wejściowych zapisanych w standardzie base64 na dane binarne. More...

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::Base64Decoder:
common::OverlayStream common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 Base64Decoder (Stream *a_Stream, DECODE_TOLERANCE Tolerance=DECODE_TOLERANCE_NONE)
DECODE_TOLERANCE GetTolerance ()
virtual size_t Read (void *Out, size_t Size)
 Odczytuje dane.
virtual bool End ()
 Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.

Static Public Member Functions

static bool DecodeLength (uint *OutLength, const string &s, DECODE_TOLERANCE Tolerance=DECODE_TOLERANCE_NONE)
 Znajduje długość zakodowanych danych i zwraca true.
static bool DecodeLength (uint *OutLength, const char *s, uint s_Length, DECODE_TOLERANCE Tolerance=DECODE_TOLERANCE_NONE)
static size_t Decode (void *OutData, const string &s, DECODE_TOLERANCE Tolerance=DECODE_TOLERANCE_NONE)
 Dekoduje dane binarne. Zwraca liczbę zdekodowanych bajtów.
static size_t Decode (void *OutData, const char *s, uint s_Length, DECODE_TOLERANCE Tolerance=DECODE_TOLERANCE_NONE)

Detailed Description

Dekoduje ciąg znaków wejściowych zapisanych w standardzie base64 na dane binarne.


Constructor & Destructor Documentation

common::Base64Decoder::Base64Decoder ( Stream a_Stream,
DECODE_TOLERANCE  Tolerance = DECODE_TOLERANCE_NONE 
)

Member Function Documentation

static size_t common::Base64Decoder::Decode ( void *  OutData,
const char *  s,
uint  s_Length,
DECODE_TOLERANCE  Tolerance = DECODE_TOLERANCE_NONE 
) [static]
static size_t common::Base64Decoder::Decode ( void *  OutData,
const string &  s,
DECODE_TOLERANCE  Tolerance = DECODE_TOLERANCE_NONE 
) [static]

Dekoduje dane binarne. Zwraca liczbę zdekodowanych bajtów.

Jeśli nie udało się zdekodować (jakiś błąd), zwraca MAXUINT4 (0xFFFFFFFF).

Parameters:
[out] OutData musi być tablicą zaalokowaną przynajmniej na rozmiar ustalony wywołaniem DecodeLength().
static bool common::Base64Decoder::DecodeLength ( uint OutLength,
const char *  s,
uint  s_Length,
DECODE_TOLERANCE  Tolerance = DECODE_TOLERANCE_NONE 
) [static]
static bool common::Base64Decoder::DecodeLength ( uint OutLength,
const string &  s,
DECODE_TOLERANCE  Tolerance = DECODE_TOLERANCE_NONE 
) [static]

Znajduje długość zakodowanych danych i zwraca true.

Jeśli nie udało się ustalić długości, zwraca false.

virtual bool common::Base64Decoder::End (  )  [virtual]

Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.

Zwraca true, jeśli osiągnięto koniec strumienia (W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::OverlayStream.

DECODE_TOLERANCE common::Base64Decoder::GetTolerance (  )  [inline]
virtual size_t common::Base64Decoder::Read ( void *  Data,
size_t  MaxLength 
) [virtual]

Odczytuje dane.

Jeśli osiągnięto koniec, funkcja nie zwraca błędu, a liczba odczytanych bajtów to 0. (W oryginale: zgłasza błąd)

Parameters:
Size Liczba bajtów do odczytania
Returns:
Zwraca liczbę bajtów, jakie udało się odczytać

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1