common::OverlayStream Class Reference
[Stream Module]

Abstrakcyjna klasa bazowa nakładek na strumienie. More...

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::OverlayStream:
common::Stream common::Base64Decoder common::Base64Encoder common::BinDecoder common::BinEncoder common::BufferingStream common::CounterOverlayStream common::GzipCompressionStream common::GzipDecompressionStream common::HexDecoder common::HexEncoder common::LimitOverlayStream common::XorCoder common::ZlibCompressionStream common::ZlibDecompressionStream

List of all members.

Public Member Functions

 OverlayStream (Stream *a_Stream)
StreamGetStream ()
virtual bool End ()
 Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.
virtual void Flush ()

Detailed Description

Abstrakcyjna klasa bazowa nakładek na strumienie.


Constructor & Destructor Documentation

common::OverlayStream::OverlayStream ( Stream a_Stream  )  [inline]

Member Function Documentation

virtual bool common::OverlayStream::End (  )  [inline, virtual]

Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.

Zwraca true, jeśli osiągnięto koniec strumienia (W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.

Reimplemented in common::BufferingStream, common::BinDecoder, common::HexDecoder, common::Base64Decoder, common::ZlibDecompressionStream, and common::GzipDecompressionStream.

virtual void common::OverlayStream::Flush (  )  [inline, virtual]
Stream* common::OverlayStream::GetStream (  )  [inline]

The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1