common::BufferingStream Class Reference
[Stream Module]

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::BufferingStream:
common::OverlayStream common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 BufferingStream (Stream *stream, uint readBufSize, uint writeBufSize)
 ~BufferingStream ()
virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
virtual void Flush ()
virtual size_t Read (void *Data, size_t MaxLength)
 Odczytuje dane.
virtual bool End ()
 Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.
virtual size_t Skip (size_t MaxLength)
 Pomija co najwyżej podaną liczbę bajtów (chyba że wcześniej osiągnięto koniec).
void WriteChar (char ch)
 Writes single char/byte.

Constructor & Destructor Documentation

common::BufferingStream::BufferingStream ( Stream stream,
uint  readBufSize,
uint  writeBufSize 
)
common::BufferingStream::~BufferingStream (  ) 

Member Function Documentation

virtual bool common::BufferingStream::End (  )  [virtual]

Tak samo jak MustRead(), ale sama odczytuje rozmiar przekazanej zmiennej.

Zwraca true, jeśli osiągnięto koniec strumienia (W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::OverlayStream.

virtual void common::BufferingStream::Flush (  )  [virtual]

Reimplemented from common::OverlayStream.

virtual size_t common::BufferingStream::Read ( void *  Data,
size_t  MaxLength 
) [virtual]

Odczytuje dane.

Jeśli osiągnięto koniec, funkcja nie zwraca błędu, a liczba odczytanych bajtów to 0. (W oryginale: zgłasza błąd)

Parameters:
Size Liczba bajtów do odczytania
Returns:
Zwraca liczbę bajtów, jakie udało się odczytać

Reimplemented from common::Stream.

virtual size_t common::BufferingStream::Skip ( size_t  MaxLength  )  [virtual]

Pomija co najwyżej podaną liczbę bajtów (chyba że wcześniej osiągnięto koniec).

(Można ją przeładować, ale nie trzeba - ma swoją wersję oryginalną)

Returns:
Zwraca liczbę pominiętych bajtów.

Reimplemented from common::Stream.

virtual void common::BufferingStream::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.

void common::BufferingStream::WriteChar ( char  ch  )  [inline]

Writes single char/byte.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1