common::HexEncoder Class Reference
[Stream Module]

Koduje strumień binarnych danych wejściowych na zapis szesnastkowy (po 2 znaki na każdy bajt). More...

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::HexEncoder:
common::OverlayStream common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 HexEncoder (Stream *a_Stream, bool UpperCase=true)
virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
virtual void Flush ()

Static Public Member Functions

static void Encode (char *Out, const void *Data, size_t DataLength, bool UpperCase=true)
 Po prostu koduje podane dane.
static void Encode (string *Out, const void *Data, size_t DataLength, bool UpperCase=true)
 Po prostu koduje podane dane.
static void Encode (wchar_t *Out, const void *Data, size_t DataLength, bool UpperCase=true)
static void Encode (wstring *Out, const void *Data, size_t DataLength, bool UpperCase=true)

Detailed Description

Koduje strumień binarnych danych wejściowych na zapis szesnastkowy (po 2 znaki na każdy bajt).


Constructor & Destructor Documentation

common::HexEncoder::HexEncoder ( Stream a_Stream,
bool  UpperCase = true 
) [inline]

Member Function Documentation

static void common::HexEncoder::Encode ( wstring *  Out,
const void *  Data,
size_t  DataLength,
bool  UpperCase = true 
) [static]
static void common::HexEncoder::Encode ( wchar_t *  Out,
const void *  Data,
size_t  DataLength,
bool  UpperCase = true 
) [static]
static void common::HexEncoder::Encode ( string *  Out,
const void *  Data,
size_t  DataLength,
bool  UpperCase = true 
) [static]

Po prostu koduje podane dane.

Parameters:
[out] Out Łańcuch wyjściowy Out nie musi mieć żadnego konkretnego rozmiaru - zostaje wyczyszczony i wypełniony od nowa.
static void common::HexEncoder::Encode ( char *  Out,
const void *  Data,
size_t  DataLength,
bool  UpperCase = true 
) [static]

Po prostu koduje podane dane.

Parameters:
[out] Out Bufor wyjściowy Out musi mieć zaalokowane przynajmniej DataLength * 2 znaków.
virtual void common::HexEncoder::Flush (  )  [inline, virtual]

Reimplemented from common::OverlayStream.

virtual void common::HexEncoder::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1