common::Base64Encoder Class Reference
[Stream Module]

Koduje strumień binarnych danych wejściowych na ciąg znaków base64. More...

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::Base64Encoder:
common::OverlayStream common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

 Base64Encoder (Stream *a_Stream)
 ~Base64Encoder ()
void Finish ()
virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
virtual void Flush ()

Static Public Member Functions

static size_t EncodeLength (size_t DataLength)
 Oblicza rozmiar bufora na zakodowane dane.
static size_t Encode (char *Out, const void *Data, size_t DataLength)
 Po prostu koduje podane dane.
static size_t Encode (string *Out, const void *Data, size_t DataLength)
 Po prostu koduje podane dane.

Detailed Description

Koduje strumień binarnych danych wejściowych na ciąg znaków base64.


Constructor & Destructor Documentation

common::Base64Encoder::Base64Encoder ( Stream a_Stream  )  [inline]
common::Base64Encoder::~Base64Encoder (  ) 

Member Function Documentation

static size_t common::Base64Encoder::Encode ( string *  Out,
const void *  Data,
size_t  DataLength 
) [static]

Po prostu koduje podane dane.

Parameters:
[out] Out Łańcuch wyjściowy Out nie musi mieć żadnego konkretnego rozmiaru - zostaje wyczyszczony i wypełniony od nowa.
static size_t common::Base64Encoder::Encode ( char *  Out,
const void *  Data,
size_t  DataLength 
) [static]

Po prostu koduje podane dane.

Parameters:
[out] Out Bufor wyjściowy Out musi mieć zaalokowane przynajmniej tyle bajtów ile wyliczyło EncodeLength.
Returns:
Zwraca liczbę znaków zapisanych do Out.
static size_t common::Base64Encoder::EncodeLength ( size_t  DataLength  )  [static]

Oblicza rozmiar bufora na zakodowane dane.

void common::Base64Encoder::Finish (  )  [inline]
virtual void common::Base64Encoder::Flush (  )  [inline, virtual]

Reimplemented from common::OverlayStream.

virtual void common::Base64Encoder::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1