common::NullStream Class Reference
[Stream Module]

Strumień pusty - nic nie robi. More...

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::NullStream:
common::SeekableStream common::Stream

List of all members.

Public Member Functions

virtual void Write (const void *Data, size_t Size)
 Zapisuje dane.
virtual size_t Read (void *Data, size_t MaxLength)
 Odczytuje dane.
virtual bool End ()
virtual size_t Skip (size_t MaxLength)
virtual size_t GetSize ()
 Zwraca rozmiar.
virtual int GetPos ()
 Zwraca pozycję względem początku.
virtual void SetPos (int pos)
 Ustawia pozycję względem początku.
virtual void SetPosFromCurrent (int pos)
 Ustawia pozycję względem bieżącej.
virtual void SetPosFromEnd (int pos)
 Ustawia pozycję względem końcowej.
virtual void Rewind ()
 Ustawia pozycję na początku.
virtual void SetSize (size_t Size)
 Ustawia rozmiar na podany.
virtual void Truncate ()
 Obcina strumień od bieżącej pozycji do końca, czyli ustawia taki rozmiar jak bieżąca pozycja.
virtual void Clear ()
 Opróżnia strumień.

Detailed Description

Strumień pusty - nic nie robi.

Zapis po prostu udaje że zapisuje a nic nie robi. Odczyt udaje, że plik jest pusty. Przestawianie kursora, ustawianie pozycji itp. udaje się, ale nic nie robi.


Member Function Documentation

virtual void common::NullStream::Clear (  )  [inline, virtual]

Opróżnia strumień.

Można ją nadpisać, ale ma wersję oryginalną.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual bool common::NullStream::End (  )  [inline, virtual]

W Stream domyślnie rzuca błąd, tu w SeekableStream dostaje już wersję oryginalną. Można ją dalej nadpisać.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual int common::NullStream::GetPos (  )  [inline, virtual]

Zwraca pozycję względem początku.

W oryginale: zgłasza błąd.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual size_t common::NullStream::GetSize (  )  [inline, virtual]

Zwraca rozmiar.

W oryginale: zgłasza błąd.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual size_t common::NullStream::Read ( void *  Data,
size_t  MaxLength 
) [inline, virtual]

Odczytuje dane.

Jeśli osiągnięto koniec, funkcja nie zwraca błędu, a liczba odczytanych bajtów to 0. (W oryginale: zgłasza błąd)

Parameters:
Size Liczba bajtów do odczytania
Returns:
Zwraca liczbę bajtów, jakie udało się odczytać

Reimplemented from common::Stream.

virtual void common::NullStream::Rewind (  )  [inline, virtual]

Ustawia pozycję na początku.

Można ją nadpisać, ale ma wersję oryginalną.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual void common::NullStream::SetPos ( int  pos  )  [inline, virtual]

Ustawia pozycję względem początku.

W oryginale: zgłasza błąd.

Parameters:
pos Musi być dodatnie.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual void common::NullStream::SetPosFromCurrent ( int  pos  )  [inline, virtual]

Ustawia pozycję względem bieżącej.

Można ją nadpisać, ale ma wersję oryginalną

Parameters:
pos może być dodatnie albo ujemne.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual void common::NullStream::SetPosFromEnd ( int  pos  )  [inline, virtual]

Ustawia pozycję względem końcowej.

Można ją nadpisać, ale ma wersję oryginalną. Np. abu ustawić na ostatni znak, przesuń do -1.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual void common::NullStream::SetSize ( size_t  Size  )  [inline, virtual]

Ustawia rozmiar na podany.

Po tym wywołaniu pozycja kursora jest niezdefiniowana. W oryginale: zgłasza błąd.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual size_t common::NullStream::Skip ( size_t  MaxLength  )  [inline, virtual]

W Stream ma wersję oryginalną, tu w SeekableStream dostaje lepszą. Można ją dalej nadpisać.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual void common::NullStream::Truncate (  )  [inline, virtual]

Obcina strumień od bieżącej pozycji do końca, czyli ustawia taki rozmiar jak bieżąca pozycja.

Można ją nadpisać, ale ma wersję oryginalną.

Reimplemented from common::SeekableStream.

virtual void common::NullStream::Write ( const void *  Data,
size_t  Size 
) [inline, virtual]

Zapisuje dane.

(W oryginale: zgłasza błąd)

Reimplemented from common::Stream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1